เพื่อให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต ดังนี้ 

1. ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ

 

ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น

 

            - 5% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 - 2564

            - 8% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2565

            - 10% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป

 

 

2. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

 

              มาตรการพักชำระหนี้นานสูงสุด 3 เดือน ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ย  ตลอดระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นกรณีผิดนัด แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ ทั้งนี้ เมื่อ  สิ้นสุดกำหนดเวลาตามกำหนดพักชำระหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระยอดใช้จ่าย พร้อมดอกเบี้ยทั้งที่เกิดขึ้นก่อน และระหว่างการพักชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร โดยเลือกชำระขั้นตํ่า หรือยอดเต็มจำนวนก็ได้ เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ผ่านช่องทาง SCB EASY App ภายใน 31 ธ.ค. 2563

 

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยระหว่างพักชำระหนี้ และยอดที่ต้องชำระ

https://www.scb.co.th/th/covid-19/interest-covid-19.html

 

 

 

3. ดีจังแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%

 

            มาตรการดีจังแบ่งชำระรายเดือนแบบพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลา 48 เดือนสำหรับลูกค้าที่  ต้องการผ่อนชำระยอดคงค้างบัตรเครดิตกับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ผ่านช่องทาง SCB EASY App ภายใน 31 ธ.ค. 2563 (ยกเว้นบัตรเครดิต JCB)