เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

ลูกค้าบัตรเครดิตที่ต้องการขอเพิ่มวงเงิน สามารถดำเนินการได้ดังนี้

เพิ่มวงเงินชั่วคราว

- ทางเลือกสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ต้องการเพิ่มวงเงินเพื่อใช้จ่ายเพิ่มเติมในระยะสั้น

- สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY

 • เข้าเมนูบริการอื่นๆ
 • เลือกจำนวนเงิน ระยะเวลา (ไม่เกินที่ธนาคารกำหนด) 
 • ระบุวัตถุประสงค์เพื่อขอเพิ่มวงเงิน 

ลูกค้าสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม

ช่องทางการเพิ่มวงเงินชั่วคราว

 

 

เพิ่มวงเงินถาวร

บริการสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินถาวร เพื่ออิสระทางการเงินจากวงเงินที่สูงขึ้น

 

คุณสมบัติ และขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินถาวร

 • ลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิตไม่ต่ำกว่า 1 ปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติบัตร
 • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ
 • ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลและแจ้งผลให้ทราบภายใน 1-2 สัปดาห์

 

เอกสารสำหรับการขอเพิ่มวงเงินถาวร

 • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ฉบับจริง
 • เอกสารแสดงตน และแหล่งที่มาของรายได้

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบแจ้งยอดย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อย่างอื่น*
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจดทะเบียน/ ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์

กรณีรายได้ประจำ

 • บุคคลทั่วไป : สำเนาบัตรประชาชน
 • ชาวต่างชาติ : สำเนา Passport Work Permit
 • ข้าราชการ : สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน) หรือเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้อย่างอื่น*
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน

เอกสารแสดงรายได้อย่างอื่น ได้แก่

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก + Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ กองทุนรวม
 • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิหน่วยลงทุน หรือรายงานยอดหน่วยลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน
 • ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
 • สำเนาด้านหน้า /หลังพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน สลากออมทรัพย์ต่างๆ เช่น สลากอมสิน สลากธกส.
 •  

   

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความหาเรา