ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน

ให้คุณเป็นเจ้าของสินค้า หรือบริการได้ง่ายๆ กับยอดแบ่งจ่ายเบาๆ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คำว่า “ผู้ถือบัตร” หมายถึง ผู้ถือบัตรหลัก และ/หรือ ผู้ถือบัตรเสริม ที่เข้าร่วมระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung คำว่า “บัตร” หมายถึง บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท และคำว่า “SCB Dee Jung” หรือ “ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung” หมายถึง การที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรโดยให้ธนาคารชำระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวให้แก่ร้านค้า (ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ) แทนผู้ถือบัตรไปก่อน และผู้ถือบัตรตกลงผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการดังกล่าว พร้อมทั้งดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ คืนให้กับธนาคารเป็นรายงวด (รอบบัญชีบัตร) ตามจำนวนเงินและงวดการผ่อนชำระที่ระบุในใบบันทึกรายการ (Sales Slip) ที่ออกผ่านระบบอนุมัติวงเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะเรียกเก็บยอดผ่อนชำระในแต่งวดผ่านบัตรของผู้ถือบัตร ทั้งนี้ การชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตร จะใช้วิธีการรูดบัตร หรือแจ้งเลขที่บัตรแก่ร้านค้าผ่านคำสั่งซื้อ Mail Order ทุกช่องทาง เช่น โทรสาร โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เป็นต้น

ผู้ถือบัตรรับทราบและเข้าใจดีว่าการที่ผู้ถือบัตรตกลงเข้าร่วมระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung ของธนาคารนั้น ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่านและเข้าใจ รวมทั้งยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung ดังต่อไปนี้ ทุกประการ

 1. วงเงินบัตรเครดิต : การชำระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung นี้ ถือเป็นการใช้บัตรและเป็นการใช้วงเงินบัตรด้วย เมื่อผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung ธนาคารจะนำยอดเต็มของค่าสินค้า/บริการดังกล่าวหักออกจากวงเงินบัตรของผู้ถือบัตร ณ วันที่ทำรายการซื้อสินค้า/บริการนั้น และธนาคารจะคืนวงเงินบัตรให้แก่ผู้ถือบัตรตามจำนวนเงินต้นที่ผู้ถือบัตรชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารในแต่ละงวด (ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) ทั้งนี้ บรรดาหนี้สินทั้งหลายที่เกิดขึ้นผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung นี้ ถือเป็นหนี้บัตรของผู้ถือบัตรตามสัญญาการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต

 2. การผ่อนชำระรายเดือน : ยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่ระบุในใบบันทึกรายการ (Sales Slip) เป็นจำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรต้องชำระให้แก่ธนาคารในแต่ละเดือน ซึ่งคำนวณจากราคาสินค้า/บริการ บวกด้วยดอกเบี้ยที่จะต้องชำระทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ SCB Dee Jung (ถ้ามี) บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนเดือนของระยะเวลาที่จะผ่อนชำระ (ซึ่งได้เลือกไว้ในวันที่ซื้อสินค้า/บริการดังกล่าว) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย SCB Dee Jung จะขึ้นอยู่กับนโยบาย และ/หรือ การจัดรายการส่งเสริมการขายของธนาคารในแต่ละช่วงเวลา และธนาคารจะให้คะแนนสะสม SCB Rewards ตามจำนวนเงินต้นที่ผู้ถือบัตรชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารในแต่ละงวด (ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ)

 3. การเรียกเก็บเงิน : ธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละเดือนพร้อมกับการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า ค่าบริการและหนี้อื่นๆ อันเกิดจากการใช้บัตรตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) จนกระทั่งชำระเสร็จสิ้น โดยวันครบกำหนดชำระของยอดผ่อนชำระต่อเดือนดังกล่าวจะเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระเงินปกติของบัญชีบัตรของผู้ถือบัตรตามที่ระบุในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่อนชำระ (รายเดือน) ตามที่ผู้ถือบัตรเลือกไว้ ณ วันที่ซื้อสินค้า/บริการได้ และผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่า วันถึงกำหนดชำระงวดแรกอาจจะมีระยะเวลามากกว่าหรือน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้ทำรายการซื้อสินค้า/บริการผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung

 4. การชำระเงิน :

  4.1 ผู้ถือบัตรต้องชำระยอดผ่อนชำระ ในแต่ละเดือนให้ครบถ้วนเต็มจำนวนตามที่ธนาคารเรียกเก็บ โดยผู้ถือบัตรไม่สามารถนำหลักเกณฑ์การชำระเงินขั้นต่ำมาใช้กับระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung นี้ได้

  4.2 กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ชำระหรือชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้

  4.3 กรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์จะชำระยอดผ่อนชำระที่เหลืออยู่ทั้งหมดก่อนครบกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า โทร.0-2777-7777 โดยการชำระเงินคงค้างดังกล่าวต้องเป็นการชำระทั้งจำนวนในคราวเดียวกัน

  4.4 หากมีการยกเลิกบัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินยอดผ่อนชำระที่เหลืออยู่ทั้งหมดและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ทันที พร้อมกับค่าสินค้า ค่าบริการ และหนี้อื่นๆ อันเกิดจากการใช้บัตรของผู้ถือบัตร

  4.5 ธนาคารมีสิทธิที่จะนำเงินที่ได้รับชำระไปหักชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เงินต้น ไม่ว่าจากการผ่อนชำระจากระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung และ/หรือ การชำระหนี้บัตรกรณีปกติทั่วไป ลำดับใดก่อนหลังก็ได้ 5. เงื่อนไขอื่น ๆ :

  5.1 การรับเปลี่ยน คืนสินค้า รับประกันคุณภาพสินค้า/บริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อตกลง และการรับประกันจากร้านค้า และในกรณีมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ถือบัตรกับร้านค้า หรือมีการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ และร้านค้าปฏิเสธการรับคืนสินค้าที่ซื้อ/บริการ ผู้ถือบัตรยังคงมีหน้าที่และความรับผิดในการชำระหนี้ตามระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

  5.2 ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ดังนั้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้า (Products Liabilities) หรือข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับชำรุด เสียหาย คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ผู้ถือบัตรซื้อผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าโดยตรง

  5.3 ธนาคารมีสิทธิที่จะเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และสิทธิต่าง ๆ ได้ โดยให้ถือว่าการเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น แจ้งในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) เป็นต้น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่

  • หากเป็นกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในกรณีการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
  • อย่างไรก็ดี หากการเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวเป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่ผู้ถือบัตร การเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับได้ทันที และธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบภายใน 30 วัน หลังมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับการเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว และขอสละสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอค่าชดเชยเนื่องในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว

   

 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตรวมทั้งสัญญาการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตด้วย ทั้งนี้ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตรวมทั้งสัญญาการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตแล้ว ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บังคับ

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเรา