บริการที่จอดรถพิเศษ (Reserved Parking)

เงื่อนไข

  • กรุณาแสดงบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบริการที่จอดรถพิเศษ
  • สงวนสิทธิ์การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง และไม่สามารถ สำรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้
  • เงื่อนไขการจอดรถ และค่าบริการจอดรถ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ตรวจสอบจุดบริการที่จอดรถพิเศษ ได้ที่ SCB M Call Center 1295 และ ที่ห้างฯ

 

เงื่อนไขการใช้บริการ เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด