สำหรับสินค้าทุกชิ้น ภายในห้างฯ ตลอดปี

 

 

เมื่อซื้อสินค้าในห้างฯ ผ่านบัตรเครดิต มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

 

เงื่อนไข

  • รายการที่ทำการแบ่งชำระ 0% ในห้างฯ ทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม M Point 2 เท่า
  • คะแนนสะสมที่ได้รับรวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว
  • คะแนนสะสม M Point จะคำนวณตามยอดแบ่งชำระในแต่ละเดือน และจะสะสมเข้าหมายเลขสมาชิก M Card ที่กำหนด
  • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรเครดิตจะถูกเรียกเก็บเงินงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องชำระยอดแบ่งชำระต่อเดือนทั้งยอดตามที่เรียกเก็บ ไม่สามารถแบ่งชำระขั้นต่ำหรือชำระบางส่วนได้ หากผู้ถือบัตรเครดิตชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระต่อเดือนตาม ที่ธนาคารฯ เรียกเก็บ ถือว่าผู้ถือบัตรเครดิตผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ธนาคารฯ มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด รวมทั้งค่า ติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
  • กรณีผู้ถือบัตรเครดิตมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนด ระยะเวลาแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องแจ้งให้ธนาคารฯ ทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยจะต้อง ชำระยอดแบ่งชำระที่คงค้างทั้งหมด
  • ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารฯ ทุกประการ
  • การอนุมัติการแบ่งชำระขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางธนาคารฯ และธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด