บริการห้องรับรองพิเศษ (Platinum M Club Lounge)

เงื่อนไข

  • กรุณาแสดงบัตรเครดิตก่อนเข้ารับบริการ
  • สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต พร้อมผู้ติดตามอีก 1 ท่าน

 

เงื่อนไขการใช้บริการ เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด