บริการผู้ดูแลระหว่างการช้อปปิ้ง ภายในห้างฯ (Personal Assistant)

เงื่อนไข

  • กรุณาติดต่อที่ห้อง Platinum M Club Lounge ของห้างฯเพื่อรับบริการ
  • บริการผู้ดูแลส่วนบุคคลระหว่างการช้อปปิ้ง เพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ท่าน ให้คำแนะนำข้อมูลโปรโมชั่น ประสานงานจัดหา สินค้า และอื่นๆ

 

เงื่อนไขการใช้บริการ เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด