ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 M Point

 

 

เงื่อนไขคะแนนสะสม M Point

  • คะแนนสะสม M Point ที่ปรากฏ จะประมวลจากคะแนนสะสม M Point ล่าสุดของเมื่อวานนี้
  • คะแนนสะสม M Point จากการซื้อภายในวันนั้น ๆ จะนำไปประมวลผล และแสดงภายใน 18.00 น. ของวันถัดไป โดยคะแนนสะสมจะโอนเข้าหมายเลขสมาชิก M Card ที่ได้ผูกไว้กับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M VISA เท่านั้น
  • คะแนนสะสม M Point มีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากปีที่ได้รับคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือบริการ
  • การแลกคะแนนสะสม M Point ระบบจะทำการประมวลผลหักลบคะแนนออกจากยอดคงเหลือทันที คะแนนสะสม M Point ที่ทำการแลกไปแล้ว ในวันใดๆ จะหักลบในระบบโดยวิธี “เข้าก่อนออกก่อน” (First in, First out)
  • กรณีที่บัตรเครดิตถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ สถานภาพการเป็นสมาชิก M Card ยังคงอยู่โดยคะแนนสะสม M Point สามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามปกติ
  • กรณีบัตร M Card ของท่านถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ คะแนนสะสม M Point จะสิ้นผลโดยอัตโนมัติ
  • กรณีบัตรเครดิตสูญหายหรือเสียหาย และได้แจ้งขอออกบัตรใหม่ทดแทน คะแนนสะสม M Point จะถูกโอนไปยัง บัตรเครดิตใบใหม่ของท่าน