เพิ่มชั่วโมงจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง (Extended Parking Hours)

เงื่อนไข

  • กรุณาแสดงบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่ ที่จุดประทับตราบัตรจอดรถ เพื่อรับบริการ
  • จำกัด 1 สิทธิ์/บัตรเครดิต/สาขา/วัน
  • ยกเว้น สยามพารากอน

 

เงื่อนไขการใช้บริการ เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด