รายละเอียดบริการ

บริการบัญชีเงินเดือนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับเงินเดือนผ่าน SCB เรื่องดีจะตามมา เริ่มต้นง่ายๆ เพียงเลือกรับเงินเดือนผ่านบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป หรือบัญชีเงินฝากจากใจ มอบความคุ้มครองประกันชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท (เฉพาะบัญชีเงินฝากจากใจ)

ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต* ตลอดการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการและรับเงินเดือนผ่าน SCB

ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต* ตลอดการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการและรับเงินเดือนผ่าน SCB

ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบัตรเดบิต LET’S SCB และ SCB M VISA และ ฟรี! ค่าธรรมเนียม* ถอน โอน ข้ามเขต และต่างธนาคาร จ่ายบิล เฉพาะธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านตู้เอทีเอ็ม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายกว่า

ทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายกว่า

สมัครแอป SCB EASY และ SCB PromptPay รับโอนเงินฟรี เพื่อให้การทำทุกธุรกรรมทางการเงินง่ายขึ้น
ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

สมัคร SCB Connect ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับสิทธิประโยชน์จากบัญชีเงินเดือน SCB Payroll 

 • ลูกค้าที่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องเป็นข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ตามที่ธนาคารกำหนด และรับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยพนักงานจะต้องได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป หรือ บัญชีเงินฝากจากใจ
 • สิทธิประโยชน์จะถูกระงับ เมื่อลูกค้าไม่มีการรับโอนเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • สำหรับข้อมูลเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซด์ของทางธนาคาร ที่ www.scb.co.th/th/payroll.html หรือติดต่อ Call Center ที่ 0 2777 7777 

 

เงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

 • การทำธุรกรรมข้ามเขต/ต่างธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร
 • ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท/บัญชี

 

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจากใจ

 • ผู้ฝากต้องมีอายุ 15-69 ปี สัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงการพำนักพักพิงในประเทศไทยเกิน 1 ปี ต้องเป็นข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ตามที่ธนาคารกำหนด และรับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยรับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนประเภทเงินฝากจากใจขณะที่รับสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองประกันชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงิน 20 เท่าของเงินฝากคงเหลือในบัญชี (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท) ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน หรือเท่ากับการคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล โดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
 • ธนาคารจะคิดและจ่ายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากจากใจตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารและตามประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของธนาคาร
 • เงื่อนไขในการรับประกันขึ้นกับ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเคลมสินไหมทดแทน ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.) หรือ www.fwd.co.th
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

เงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต

 • เมื่อลูกค้าสมัครบัตรเดบิต LET’S SCB และ SCB M VISA จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรวม 300 บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปีปีละ 200 บาท) ตลอดการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการที่รับเงินเดือนผ่าน SCB
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม* ถอน โอน ข้ามเขต และต่างธนาคาร จ่ายบิล เฉพาะธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านตู้เอทีเอ็ม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการที่รับเงินเดือนผ่าน SCB

  *ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อทำรายการตามปกติโดยธนาคารจะทำการคืนค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีเงินเดือนภายใน 2 วันหลังจากวันที่ทำรายการ | ยกเว้น ครั้งแรกของการรับเงินเดือนผ่าน SCB ธนาคารจะเริ่มฟรีค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยจะรวบธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 12 และทำการคืนเงินเข้าบัญชีพนักงานครั้งเดียวในวันที่ 13 หลังจากนั้นจะคืนตามปกติ ใน 2 วันถัดไปจากวันที่ทำรายการ

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่เป็นข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ตามที่ธนาคารกำหนดและรับเงินเดือนผ่านธนาคาร และสมัครใช้บริการตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

เอกสารการสมัคร

เพียงนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านที่รับเงินเดือน มาแสดงและแจ้งความจำนงได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เอกสารยืนยันตัวตน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรข้าราชการ
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

บัญชีธนาคาร

สมุดบัญชีเงินฝาก

ช่องทางสมัครบริการ

 • ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร 0 2777 7777
 • แจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน
 • ติดต่อสาขาที่มีบัญชีอยู่

วิธีการขอรับสิทธิพิเศษ

 • เพียงนำบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านที่รับเงินเดือน มาแสดงและแจ้งความจำนงได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยกด “สมัคร” ผ่านทาง https://www.scb.co.th/th/payroll/employee-solution/apply-form.html
 • ลูกค้าต้องเป็นข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • เอกสารการสมัคร:
  • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ พร้อมเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือเดินทาง พร้อมใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) / ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว
  • หนังสือแจ้งสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ SCB Payroll
  • สมุดบัญชีเงินฝาก

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ