เงินฝาก ดอกเบี้ยสูงดี

มีเงินออมเพื่ออนาคตได้เยอะกว่า กับเงินฝากดอกเบี้ยดี

เงินฝากดอกเบี้ยดี

เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3, 6 หรือ 12 เดือน ผ่าน SCB EASY App รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% จากปกติ

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ

 • ผู้ฝากที่ได้รับสิทธิได้รับดอกเบี้ยพิเศษจะต้องเป็นลูกค้าที่เป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ตามที่ธนาคารกำหนด ที่รับเงินเดือนผ่านระบบ PAYROLL ของธนาคาร ซึ่งลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 12 เดือนผ่านแอป SCB EASY ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุดที่ธนาคารจะพิจารณาจ่ายให้เพิ่มลูกค้านั้น จะไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้อ้างอิงจากตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

  ประเภทเงินฝาก วงเงินน้อยกว่า 100 ล้านบาท
  เงินฝากประจํา 3 เดือน 0.32% ต่อปี
  เงินฝากประจํา 6 เดือน 0.40% ต่อปี
  เงินฝากประจํา 12 เดือน 0.40% ต่อปี

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิเรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด และยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ