1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 (เดินทาง 23 พ.ค. 67 – 26 พ.ค. 67)

เงื่อนไขแคมเปญ “ ตะลุยไต้หวัน สุด Exclusive กับ SCB PAYROLL โอกว่าเยอะ

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ SCB PAYROLL (บริการโอนเงินอัตโนมัติ) (“ ลูกค้า ”) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ ธนาคาร ”) ในการจ่ายเงินเดือนพนักงานและได้ทำรายการจ่ายเงินเดือน (ครั้งแรก) ผ่านบริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere) ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 จะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลแพ็กเกจทัวร์ไต้หวันเป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (“ รางวัล ”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
  วันที่ลูกค้าทำรายการจ่ายเงินเดือน (ครั้งแรก) ผ่านบริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere) วันที่จับรางวัล วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร วันที่เดินทาง

  1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67

  30 เม.ย. 67

  1 พ.ค. 67

  23 พ.ค. 67 – 26 พ.ค. 67

 2. สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลตามจำนวนพนักงานในองค์กรของลูกค้า
 3. ธนาคารจะจัดพิมพ์รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิลุ้นรางวัลบนกระดาษ และจับรางวัลที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (Website SCB Payroll) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
 4. ลูกค้าจะต้องคงสภาพเป็นลูกค้า SCB Payroll โดยต้องไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือละเมิดข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ทำไว้กับธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับรางวัล
 5. ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากธนาคารภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (Website SCB Payroll) เพื่อยืนยันการรับรางวัลและขอข้อมูลรายละเอียดผู้เดินทาง หากธนาคารไม่สามารถติดต่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลได้ ธนาคารจะพยายามติดต่ออีก 1 ครั้ง หากยังไม่สามารถติดต่อได้ จะถือว่าลูกค้ารายนั้นสละสิทธิการรับรางวัลดังกล่าว และในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่า ลูกค้าที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
 6. ลูกค้าที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล (เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท โดยธนาคารจะหักจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบริการ SCB Payroll) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 7. ของรางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือไม่ได้รับอนุมัติเข้าประเทศไต้หวัน และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไต้หวัน ให้ถือว่าผู้เดินทางรายนั้นสละสิทธิการรับรางวัลดังกล่าว
 9. ผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 10. รางวัลดังกล่าว ไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 11. เพื่อประโยชน์ในการมอบของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า และผู้เดินทางให้แก่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด และบริษัททัวร์ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด และบริษัททัวร์ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด และบริษัททัวร์ และ/หรือช่องทางที่บริษัทดังกล่าวกำหนด
 12. ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้เดินทางและ/หรือของบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำรายการส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขนี้ และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 13. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของบุคคลภายนอก ธนาคารจึงไม่มีความรับผิดต่อลูกค้า ผู้เดินทาง หรือหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือการให้บริการนั้น ๆ
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับและในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 15. พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์, บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 17. ใบอนุญาต เลขที่ 717/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
1 อีคอร์เนส (ไทยแลนด์)
2 รักษาความปลอดภัย วีนรินทร์
3 เอ็มไพร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
4 รักษาความปลอดภัย (ไทยแลนด์)
5 เอเชียบิวท์ (ประเทศไทย)
6 อาร์ บี ซี แมเนจเม้นท์
7 พี แอล บี โฮลดิ้ง
8 เดอร์มา เอ็มดี
9 เจ แอนด์ เจ โลจิสติกส์ ซิสเต็มส์
10 เอเชีย วอเตอร์สต๊อป โปรดักส์