1 เมษายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

สำหรับลูกค้ากลุ่ม SSME ที่ใช้ SCB PAYROLL รายใหม่

ลุ้นบัตรกำนัลโลตัสกับ SCB PAYROLL

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “โปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่ม SSME ที่ใช้ SCB PAYROLL รายใหม่”

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคล หรือนิติบุคคล (“ลูกค้า”) ที่ใช้บริการ SCB PAYROLL (บริการโอนเงินเดือนอัตโนมัติ) (“บริการ SCB PAYROLL”) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ได้ทำรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (ครั้งแรก) ภายใต้บริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere) (“SCB Business Anywhere”) ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 จะได้สิทธิลุ้นรับบัตรกำนัลของ Lotus’s (“รางวัล”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 รางวัล (โดยแบ่งแจกรางวัล 2 รอบ รอบละ 10 รางวัล) มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  วันที่ลูกค้าทำรายการ
  จ่ายเงินเดือน (ครั้งแรก) ผ่าน
  SCB Business Anywhere 
  วันที่จับรางวัลวันที่ประกาศผล
  1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 256730 สิงหาคม 256710 กันยายน 2567
  1 สิงหาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 25677 มกราคม 256817 มกราคม 2568
 2. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการ SCB PAYROLL หรือเคยใช้บริการ SCB PAYROLL แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 3. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป โดยต้องมีจำนวนพนักงานที่มีเงินเดือนรวมรายได้อื่น ๆ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ในอัตรามากกว่า หรือเท่ากับ 50% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด (พิจารณาจากการจ่ายเงินเดือนในครั้งแรกเท่านั้น)
 4. จำนวนสิทธิในการลุ้นรางวัลจะเท่ากับจำนวนพนักงานที่ลูกค้าทำรายการจ่ายเงินเดือนครั้งแรก
 5. ธนาคารจะจัดพิมพ์รายชื่อของลูกค้าที่มีสิทธิลุ้นรางวัลบนกระดาษ และจับรางวัลที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
  • วันที่จับรางวัลครั้งที่ 1: วันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น.
  • วันที่จับรางวัลครั้งที่ 2: วันที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น.
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th ในวันที่ 10 กันยายน 2567 (สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1) และวันที่ 17 มกราคม 2568 (สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2)
 6. ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องคงสภาพเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ SCB PAYROLL โดยต้องไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือละเมิดข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ทำไว้กับธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับรางวัล
 7. ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากธนาคารภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อยืนยันการรับรางวัลและขอรายละเอียดที่อยู่สำหรับจัดส่งรางวัล หากธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิรับรางวัลได้ ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิรับรางวัลอีก 1 ครั้ง และหากยังไม่สามารถติดต่อได้อีก จะถือว่าลูกค้ารายนั้นสละสิทธิการรับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่า ผู้มีสิทธิรับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิรับรางวัลในลำดับถัดไป
 8. ลูกค้าที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล (เป็นจำนวนเงิน 600 บาท โดยธนาคารจะหักจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบริการ SCB PAYROLL) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 10. ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย การจับฉลากเพื่อลุ้นรางวัล การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับของรางวัล การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 11. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของบุคคลภายนอก ธนาคารจึงไม่มีความรับผิดต่อลูกค้า หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือการให้บริการนั้น ๆ
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 13. ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 14. พนักงานของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ บริษัทตัวแทนโฆษณา และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 16. การดำเนินรายการส่งเสริมการขายนี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาต เลขที่ 305/2567 และใบอนุญาต เลขที่ 306/2567 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี