อัพเกรดบัตรได้เร็วดี

ทางลัดง่ายๆ อัพเกรดชีวิตให้ไม่ธรรมดา

 

รับสิทธิ์สมาชิกบัตรเอกสิทธิ์ FIRST สูงสุด 3 ปี

เมื่อลงทุนในกองทุนรวมแบบ High Value 5 ล้านบาทขึ้นไป (จากปกติมี AUM* 10 ล้านบาท) หรือชำระเบี้ยประกันชีวิตกับธนาคารฯ แบบครั้งเดียว 1 ล้านบาทขึ้นไป

รับสิทธิ์สมาชิกบัตรเอกสิทธิ์ PRIME สูงสุด 3 ปี

เมื่อลงทุนในกองทุนรวมแบบ High Value 1 ล้านบาทขึ้นไป (จากปกติมี AUM* 2 ล้านบาท) หรือชำระเบี้ยประกันชีวิตกับธนาคารฯ แบบครั้งเดียว 3 แสนบาทขึ้นไป

 

หมายเหตุ (*) AUM หมายรวมถึงยอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนผ่านธนาคารเฉลี่ย 6 เดิอน

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

รายละเอียดและเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่อรับเอกสิทธิ์ในการมีบัตร SCB FIRST

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมแคมเปญที่มีค่าเบี้ยรายปีต่อกรมธรรม์ตามที่ระบุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 • ลูกค้าจะได้เอกสิทธิ์ในการสมัครบัตร SCB FIRST ได้ต่อเมื่อบริษัทประกันได้รับประกันและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้น ระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook Period)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก SCB FIRST ที่ซื้อประกันใหม่ตามที่กำหนดเท่านั้น กรณีลูกค้าที่เป็นสมาชิก SCB FIRST อยู่แล้ว ต้องมีจำนวนสินทรัพย์ตามที่กำหนดเท่านั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิก
 • ในการสมัครบัตร SCB FIRST ลูกค้าจะต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้และเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต SCB FIRST ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติและวงเงินบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เอกสิทธิ์ SCB FIRST มีอายุ 3 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้หน้าบัตร
 • เมื่อครบกำหนด 3 ปีแล้ว หากลูกค้ามีความประสงค์จะรับเอกสิทธิ์ในบัตร SCB FIRST ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระใหม่ เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดรวมสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB FIRST และ/หรือยกเลิกการให้เอกสิทธิ์พิเศษ SCB FIRST แก่ลูกค้าและ/หรือเปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • แคมเปญนี้ไม่สามารถออกบัตรเสริมได้
 • รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถศึกษาได้ที่คู่มือ SCB FIRST, www.scb.co.th/th/scbfirst.html หรือสอบถามที่ SCB FIRST Service Center โทร. 02 777 7788

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่อรับเอกสิทธิ์ในการมีบัตร SCB PRIME

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมแคมเปญตามค่าเบี้ยรายปีที่ระบุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 • ลูกค้าจะใด้เอกสิทธิ์ในการสมัครบัตร SCB PRIME ได้ต่อเมื่อบริษัทประกันรับประกันและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook Period)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก SCB PRIME ที่ซื้อประกันใหม่ตามที่กำหนดเท่านั้น กรณีลูกค้าที่เป็นสมาชิก SCB PRIME อยู่แล้ว ต้องมีจำนวนสินทรัพย์ตามที่กำหนดเท่านั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิก
 • ในการสมัครบัตร SCB PRIME ลูกค้าจะต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้และเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตร SCB PRIME ทั้งนี้การอนุมัติบัตรและวงเงินบัตรเครดิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • เอกสิทธิ์ในบัตร SCB PRIME มีอายุ 3 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้หน้าบัตร
 • เมื่อครบกำหนด 3 ปีแล้ว หากลุกค้ามีความประสงค์จะรับเอกสิทธิ์ในบัตร SCB PRIME ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระเพื่อซื้อประกันใหม่เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้หากลูกค้ามียอดรวมทรัพย์สินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB PRIME และ/หรือยกเลิกการให้เอกสิทธิ์ในบัตร SCB PRIMEแก่ลูกค้า และ/หรือเปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • แคมเปญนี้ไม่สามารถออกบัตรเสริมได้
 • รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถศึกษาได้ที่คู่มือ SCB PRIME, www.scb.co.th/th/scbprime.html หรือสอบถามที่ SCB PRIME Service Center โทร. 02 777 7555

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนกองทุน High Value เพื่อรับสิทธิ์

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชี Payroll กับทางธนาคารเท่านั้น
 • เอกสิทธิ์ในบัตร SCBFIRST/SCB PRIME มีอายุ 2 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้หน้าบัตร
 • กองทุนที่ร่วมรายการหมายถึงเงินลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ บลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น กองทุน LTF/RMF, ซึ่งไม่รวม Money market และ Term Fund โดยต้องคงยอดสินทรัพย์รวมกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดคงเหลือ ณ วันใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และ 1 ล้านบาทขึ้นไปตามลำดับ
 • ในการสมัครบัตร SCBFIRST/SCB PRIME ลูกค้าจะต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้และเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต SCB FIRST ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติและวงเงินบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดการลงทุนในแคมเปญสำหรับลูกค้า “SCB Payroll” เพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ ผู้สนับสนุนการขายทุกราย โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เมื่อครบกำหนด 2 ปีแล้ว หากลูกค้ามีความประสงค์จะรับเอกสิทธิ์ในบัตร SCB FIRST/SCB PRIME ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระใหม่ เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไปและ 2,000,000 บาทขึ้นไปตามลำดับ ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดรวมสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB FIRST/SCB PRIME และ/หรือยกเลิกการให้เอกสิทธิ์พิเศษ SCB FIRST/SCB PRIME แก่ลูกค้าและ/หรือเปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • แคมเปญนี้ไม่สามารถออกบัตรเสริมได้
 • ในกรณีมีข้อผิดพลาด ให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุดหมายเหตุ: กองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ รับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน"

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ