รูดบัตรปั๊บ รับดอกเงินฝากเพิ่ม 

ทุกครั้งที่ช้อปผ่านบัตร ก็มีโอกาสได้เงินเพิ่ม ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต SCB ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
รับดอกเบี้ยออมทรัพย์เพิ่ม 1% จากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน

หมายเหตุ: 1) สำหรับลูกค้าของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอของธนาคารเท่านั้น 2) รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่ม 1% ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายรวมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตตลอดอายุพนักงานที่รับเงินเดือนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่เท่านั้น

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต SCB

ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยออมทรัพย์เพิ่ม 1% จากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน หมายเหตุ: รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่ม 1% ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายรวมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต:

 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดอายุการเป็นพนักงานที่รับเงินเดือนกับธนาคารสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์รายใหม่เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING/ SCB FIRST / SCB PRIME และบัตร Co-Branded เช่น SCB KING POWER / SCB SANSIRI / SCB TOYOTA และ SCB M VISA ทุกประเภท ไม่ร่วมรายการ)
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่ลูกค้ารายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามปกติ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติบัตรเครดิตและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 • เงื่อนไขรับดอกเบี้ยเพิ่ม 1%:

  1) ลูกค้าที่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษ จะต้องเป็นพนักงานรับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยพนักงานจะต้องได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป หรือ เงินฝากจากใจ

  2) ลูกค้าจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิตบัตรหลักของธนาคารที่เป็นชื่อลูกค้า ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน (สามารถรวมยอดของทุกบัตรที่เป็นชื่อของลูกค้าได้) เพื่อซื้อสินค้า และ/หรือบริการ

  3) ธนาคารจะทำการรวมยอดรายการใช้จ่ายทุกบัตรเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาคำนวณดอกเบี้ยพิเศษ และคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือนภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป

  4) รายการใช้จ่ายบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer), ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ, การชำระภาษี, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ ธุรกิจ

  5) รายการใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำคำนวณในแต่ละเดือน จะคำนวณจากวันที่ลูกค้าทำรายการ (Transaction date) โดยจะต้องเป็นยอดที่ทางร้านค้าเรียกเก็บภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ในกรณีที่ทางร้านค้าเรียกเก็บเงินกับทางธนาคารเกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ยอดใช้จ่ายนั้นจะไปคิดรวมกับยอดใช้จ่ายของเดือนถัดไปเพื่อนำไปคำนวณดอกเบี้ยพิเศษของเดือนถัดไปแทน

  6) เดือนแรกที่ธนาคารจะเริ่มทำการคำนวณดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มจากเดือนถัดจากเดือนแรกที่ลูกค้ารับเงินเดือนผ่านธนาคาร เช่น รับเงินเดือนผ่านธนาคารครั้งแรกเดือนตุลาคม 2562 การคำนวณยอดเงินใช้จ่ายและดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษจะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

  7) ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นบัญชีเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 1.0% ต่อปี สำหรับลูกค้ามียอดใช้จ่ายรวมของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เป็นชื่อของลูกค้า ถึงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

  ตัวอย่าง
  ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
  รับเงินเดือนครั้งแรก ใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปรวมทุกบัตรเครดิต
  และบัตรเดบิตใช้ยอดเงินที่จะคำนวณดอกเบี้ยพิเศษเป็นยอดเงินคงเหลือ
  ณ.สิ้นวันในแต่ละวัน ของเดือนพฤศจิกายน เพื่อนำมาคิดดอกเบี้ยพิเศษ
  รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มโดยดอกเบี้ยพิเศษจะเข้า
  บัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือน ภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป
  รับเงินเดือนครั้งแรก ใช้จ่าย 4,000 บาทรวมทุกบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการเนื่องจากยอดเงินใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
  และ/หรือ เดบิต ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่โครงการกำหนด

  8) ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าว จากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนของบัญชีที่ใช้รับเงินเดือน โดยธนาคารจะจำกัดยอดเงินคงเหลือที่นำมาคำนวณสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน และการคำนวณดอกเบี้ยพิเศษ จะคำนวณโดยใช้ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละวันของเดือนที่จะคำนวณคูณ 1.0% คูณ จำนวนวันในเดือน หาร 365 วัน

  ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึง 15 ตุลาคม นาย ก. มียอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกวันๆละ 100,000 บาท และตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม จนถึง 31 ตุลาคม นาย ก. มียอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกวันๆละ 500,000 บาท และมียอดเงินการใช้บัตรเดบิต/เครดิต รวม 5,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไขธนาคาร นาย ก. จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเป็น จำนวนเงิน 84.93 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้ ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน = ((100,000 x 15 วัน ) + ( 500,000 x 16 วัน)) / 31 วัน = 306,451.61 บาท เนื่องจากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนเกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยพิเศษที่จะได้รับคือ 100,000 x 1.00% x 31 วัน / 365 วัน = 84.93 บาท

  9) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยพิเศษภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป โดยอัตราดอกเบี้ยปกติของบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารจะจ่ายตามเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ

  10) ดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าในแต่ละเดือนจะถูกนำไปรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือน เพื่อนำมาคำนวณเพื่อหักภาษีตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

  11) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่ลูกค้าปิดบัญชีก่อนการจ่ายดอกเบี้ยในเดือนนั้นๆ

  12) การให้สิทธิประโยชน์นี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพเป็นสมาชิกบัตร โดยมีสถานะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือละเมิดข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง

  13) ธนาคารมีสิทธิ์เรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของธนาคาร

  14) ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ