การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

(เผยแพร่บน Website เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

 


ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Request) 


หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สรุปวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการสอบถามในห้องประชุม
งานนายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9999
เว็บไซต์: https://www.set.or.th/tsd

 

แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น

 

 

วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
มติการประชุมผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198 (8 เม.ย. 64) เผยแพร่บน Website เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
สรุปงบการเงิน (เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198)

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม