การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ) วันที่ 4 เมษายน 2565

(เผยแพร่บน Website เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565)

 


ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Request) 


หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ครั้งที่ 199
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สรุปวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการสอบถามในห้องประชุม
งานนายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9999
เว็บไซต์: https://www.set.or.th/th/tsd/overview

 

แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น

 

 

วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
มติการประชุมผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม