แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
มติการประชุมผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 (5 เม.ย. 61) เผยแพร่บน Website เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
สรุปงบการเงิน (เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195