แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
มติการประชุมผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
สรุปงบการเงิน (เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 196)
หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 196 (4 เม.ย. 62) เผยแพร่บน Website เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562