ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย

นายกกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อมูลธนาคารโดยสรุป

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก ของไทย ก่อตั้งในปี 2449 ตามข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (งบการเงินรวม) ที่นำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์

 

โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,265 พันล้านบาท มีเงินฝาก 2,191 พันล้านบาท และมีสินเชื่อ 2,158 พันล้านบาท ธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันหุ้นของธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ (SCB, SCB-F) หุ้นบุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-Q) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารมีมูลค่าหุ้น ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 474,178 ล้านบาท

 

ธนาคารไทยพาณิชย์มีบริการทางด้าน การเงินครบวงจรให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งที่เป็น บริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย ได้แก่ การรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้กู้ยืมประเภทต่างๆ การรับซื้อลด การรับรองอาวัล ค้ำประกัน บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ บริการ Cash Management บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ บริการจำหน่ายหุ้นกู้ บริการนายทะเบียนหุ้นกู้ การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริการรับฝากทรัพย์สิน การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สินผ่านทางสำนักงานใหญ่ และเครือข่ายสาขาของธนาคาร

 

 

Company Profile Presentation

คำถามที่พบบ่อย

ผลการดำเนินงาน

หุ้นธนาคารไทยพานิชย์

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

ชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ 
ยอดรวม  
คิดเป็น
ร้อยละ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว1 
799,762,359
- 799,762,359 23.53
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง
785,298,200
- 785,298,200
23.10
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
313,793,508
- 313,793,508
9.23
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
118,593,305 
- 118,593,305
3.49
STATE STREET EUROPE LIMITED
112,376,700 
- 112,376,700 
3.31
สำนักงานประกันสังคม
92,490,100
- 92,490,100
2.72
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC

53,691,231

- 53,691,231
1.58
NORTRUST NOMINEES LTD-CLAC
49,649,862
- 49,649,862
1.46
THE BANK OF NEW YORK MELLON
42,348,500
- 42,348,500
1.25
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
33,359,875
- 33,359,875
0.98
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
994,185,819 3,642,739
997,828,558
29.35
ยอดรวมทุนชำระแล้ว  

3,395,549,459

3,642,739
3,399,192,198
100.00 
         
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  

2,610,776,200  

3,440,449
2,614,216,649
76.91
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  
784,773,259 
202,290
784,975,549
23.09

 

หมายเหตุ :  1 รวมจำนวนหุ้นในพระนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

                  2 คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ)

 

 

หมายเหตุ: * อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายชื่อนักวิเคราะห์

รายชื่อนักวิเคราะห์
ลำดับ บริษัท รายช่อ เบอร์โทรศัพท์
1 Aira Securities Pcl. ปวีณา เดชอิทธิกุล 02 687 8794
2 Asia Plus Securities Pcl. อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
02 680 1271
3 Asia Wealth Securities Co., Ltd.
วีรยา รัตนวรทิพย์
02 680 5042
4 ASL Securities ธวัชชัย อัศวพรไชย
02 508 1567
5 BNP Paribas
วรรณาภา อัศวเทววิช
02 611 3553
6 Bualuang Securitites Pcl.
สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม
02 632 0777
7 Capital Nomura Securities
ยุวนารถ สุวรรณอำไพ 02 638 5797
8 CGS-CIMB Securities (Thailand) Ltd.  สุกฤษฎิ์ ฟรีสตัด
02 841 9013
9 Citigroup Securities (Thailand) Co., Ltd. กฤตภาส สิริภัสสร 02 788 3611
10 CLSA Securities (Thailand) Ltd. วีรพัฒน์ วงศ์อุไร
02 257 4600
11 Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. Daniel Fineman 02 614 6218 
12 DBS Vickers Securities (Thailand) ธนินี สถิรเรืองชัย 02 657 7837
13 Finansia Syrus Securities Ltd. สุนันทา วสะภิญโญกุล 02 646 9680
14 Globlex Securities Co., Ltd. วิลาสินี บุญมาสูงทรง 02 672 5937
15 Goldman Sachs (Singapore) Melissa Kuang (65) 6889 2869
16 HSBC Xiushi Cai (65) 6658 0617
17 IV Global Securities Pcl. รัตนา ลีนุตพงษ์ 02 658 5800
18 JP Morgan Securities (Thailand) Ltd. Harsh Wardhan Modi
02 684 2450
19 Kasikorn Securities จินตนา ทวีรัตนศิลป์ 02 696 0429
20 KGI Securities (Thailand) Pcl. ชาลี กือเย็น 02 658 8888
21 Kingsford Securities มีนา ตุลยนิติกุล 02 829 6999
22 Krungsri Securities Pcl. เจษฏา เตชะหัสดิน 02 659 7000
23 KT ZMICO Securities Limited ประภารัศมิ์ นนทภิบูลย์ 02 695 5555 
24 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. ศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์ 02 648 1111
25 Macquarie Securities (Thailand) Ltd. วิไลลักษณ์ ภัทรวนากุล
02 694 7753
26 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง 02 658 6300
27 Morgan Stanley (Singapore) Nick Lord (65) 6834 6746
28 Phatra Securities Pcl. ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ 02 305 9207
29 RHB-OSK Securities   ธนเดช รังษีธนานนท์ 02 862 9999
30 Phillip Securities อดิสรณ์ มุ่งพาลชล 02 635 1700
31 Sanford C. Bernstein Kevin Kwek (65) 6230 4650
32 Tisco Securities ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง 02 633 6484
33 Thanachart Securities Pcl. สรัชดา ศรทรง 02 617 4966
34 Trinity Securities Co., Ltd. ธนภัทร ฉัตรเสถียร 02 286 3999
35 UBS Securities (Thailand) วรวัฒน์ สายสุพัฒน์ผล 02 613 5717
36  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Pcl. ธนันชัย จิตตนูนท์ 02 659 8303 
37  Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร 02 680 2574