ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย

นายกกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อมูลธนาคารโดยสรุป

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก ของไทย ก่อตั้งในปี 2449 

 

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,371 พันล้านบาท มีเงินฝาก 2,505 พันล้านบาท และมีสินเชื่อ 2,326 พันล้านบาท ธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันหุ้นของธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ (SCB, SCB-F) หุ้นบุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-Q) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีมูลค่าหุ้น ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 387,501 ล้านบาท

 

ธนาคารไทยพาณิชย์มีบริการทางด้าน การเงินครบวงจรให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งที่เป็น บริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย ได้แก่ การรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้กู้ยืมประเภทต่างๆ การรับซื้อลด การรับรองอาวัล ค้ำประกัน บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ บริการ Cash Management บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ บริการจำหน่ายหุ้นกู้ บริการนายทะเบียนหุ้นกู้ การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริการรับฝากทรัพย์สิน การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สินผ่านทางสำนักงานใหญ่ และเครือข่ายสาขาของธนาคาร

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199 และรับเงินปันผล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ 
ยอดรวม  
คิดเป็น
ร้อยละ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
793,832,359
- 793,832,359 23.35
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
785,298,200
- 785,298,200
23.10
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
325,779,712
1,110 325,780,822
9.58
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
126,094,232
- 126,094,232
3.71
STATE STREET EUROPE LIMITED 111,501,719 - 111,501,719 3.28
สำนักงานประกันสังคม 77,875,100
- 77,875,100
2.29
THE BANK OF NEW YORK MELLON

44,495,675

- 44,495,675
1.31
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
39,605,184
- 39,605,184
1.17
BNY MELLON NOMINEES LIMITED 29,566,057
- 29,566,057
0.87
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
29,177,576 - 29,177,576 0.86
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ
1,032,441,261
3,524,013
1,035,965,274
30.48
ยอดรวมทุนชำระแล้ว  

3,395,667,075

3,525,123
3,399,192,198
100.00
         
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  

2,768,257,209

3,364,116
2,771,621,325
81.54
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  
627,409,866
161,007
627,570,873 18.46

หมายเหตุ : 

1 คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ)

 

 

หมายเหตุ: * อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายชื่อนักวิเคราะห์

รายชื่อนักวิเคราะห์
ลำดับ บริษัท รายช่อ เบอร์โทรศัพท์
1 Aira Securities Pcl. ประวิทย์ เจียวก๊ก
02 684 8797
2 Asia Plus Securities Pcl. เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
02 680 1260
3 Asia Wealth Securities Co., Ltd.
คามิน เจตน์จรุงวงศ์
02 680 5094
4 ASL Securities ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์
02 508 1567
5 Bualuang Securitites Pcl.
ปรเมศร์ ทองบัว
02 618 1346
6 Capital Nomura Securities
Chayaporn Tocharoen
02 638 5773
7 CGS-CIMB Securities (Thailand) Ltd.  ณฐพล พงษ์สุขเจริญกุล
02 841 9013
8 Citigroup Securities (Thailand) Co., Ltd. กฤตภาส สิริภัสสร 02 788 3611
9 CLSA Securities (Thailand) Ltd. วีรพัฒน์ วงศ์อุไร
02 257 4600
10 Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. วรวัฒน์ สายสุพัฒน์ผล 02 614 6320 
11 DBS Vickers Securities (Thailand) ธนินี สถิรเรืองชัย 02 657 7837
12 Finansia Syrus Securities Ltd. ยุวนารถ สุวรรณอำไพ
02 611 3554
13 Globlex Securities Co., Ltd. วิลาสินี บุญมาสูงทรง 02 672 5937
14 GMO-Z Com Securities (Thailand) สุทธิวิทย์ เทศนาบุญ 02 088 8158
15 Goldman Sachs (Singapore) Melissa Kuang (65) 6889 2869
16 IV Global Securities Pcl. รัตนา ลีนุตพงษ์ 02 658 5800
17 JP Morgan Securities (Thailand) Ltd. Harsh Wardhan Modi 02 684 2450
18 Kasikorn Securities กรกช เสวตร์ศรุตมัต
02 796 0049
19 KGI Securities (Thailand) Pcl. ชาลี กือเย็น 02 658 8888
20 Kiatnakin Phatra Securities ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ 02 305 9207
21 Kingsford Securities อภิชัย เรามานะชัย
02 829 6999
22 Krungsri securities รัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ 02 659 7000
23 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. ศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์ 02 648 1111
24 Land and Houses Securities ศิริพร ไกรรส 02 352 5156
25 Macquarie Securities (Thailand) Ltd. ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร 02 694 7993
26 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) เจษฏา เตชะหัสดิน 02 658 6300
27 Morgan Stanley (Singapore) Nick Lord (65) 6834 6746
28 Phillip Securities อดิสรณ์ มุ่งพาลชล
02 635 1700
29 Pi Securities ธนเดช รังษีธนานนท์
02 205 7000
30 RHB Securities   เวทิต ตั้งจินดากุล
02 088 9745
31 Sanford C. Bernstein Kevin Kwek (65) 6230 4650
32 Thanachart Securities Pcl. สรัชดา ศรทรง 02 617 4966
33 Tisco Securities ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง 02 633 6484
34 Trinity Securities Co., Ltd. ธนภัทร ฉัตรเสถียร 02 286 3999
35 UBS Securities (Thailand) วิไลลักษณ์ ภัทรวนากุล 02 613 5717
36  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Pcl.    
37  Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ 02 009 8000