นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ

ข้อมูลธนาคารโดยสรุป

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก ของไทย ก่อตั้งในปี 2449 ตามข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (งบการเงินรวม) ที่นำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์

 

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,200 พันล้านบาท มีเงินฝาก 2,118 พันล้านบาท และมีสินเชื่อ 2,126 พันล้านบาท ธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันหุ้นของธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ (SCB, SCB-F) หุ้นบุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-Q) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีมูลค่าหุ้น ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 448,704 ล้านบาท

 

ธนาคารไทยพาณิชย์มีบริการทางด้าน การเงินครบวงจรให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งที่เป็น บริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย ได้แก่ การรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้กู้ยืมประเภทต่างๆ การรับซื้อลด การรับรองอาวัล ค้ำประกัน บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ บริการ Cash Management บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ บริการจำหน่ายหุ้นกู้ บริการนายทะเบียนหุ้นกู้ การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริการรับฝากทรัพย์สิน การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สินผ่านทางสำนักงานใหญ่ และเครือข่ายสาขาของธนาคาร

 

 

Company Profile Presentation

คำถามที่พบบ่อย

ผลการดำเนินงาน

หุ้นธนาคารไทยพานิชย์

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

ชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ 
ยอดรวม  
คิดเป็น
ร้อยละ * 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
793,832,359
- 793,832,359 23.35
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง
785,298,200
- 785,298,200
23.10
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
317,916,842
- 317,916,842
9.35
STATE STREET EUROPE LIMITED
128,561,448 
- 128,561,448
3.78
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
106,192,759 
- 106,192,759 
3.12
สำนักงานประกันสังคม
88,494,100
- 88,494,100
2.60
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC

55,222,831

- 55,222,831
1.62
NORTRUST NOMINEES LTD-CLAC
47,669,964
- 47,669,964
1.40
THE BANK OF NEW YORK MELLON
42,848,500
- 42,848,500
1.26
GIC PRIVATE LIMITED
39,812,400
- 39,812,400
1.17
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
989,672,426 3,670,369
993,342,795
29.22
ยอดรวมทุนชำระแล้ว  

3,395,521,829

3,670,369
3,399,192,198
100.00 
         
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  

2,581,552,856  

3,460,120
2,585,012,976
76.05
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  
813,968,973 
210,249
814,179,222
23.95

 

หมายเหตุ :  * คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ)

 

 

หมายเหตุ: * อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายชื่อนักวิเคราะห์

รายชื่อนักวิเคราะห์
ลำดับ บริษัท รายช่อ เบอร์โทรศัพท์
1 Aira Securities Pcl. ปวีณา เดชอิทธิกุล 02 687 8794
2 APPLE Wealth Securities Co., Ltd. มีนา ตุลยนิติกุล 02 829 6999
3 Asia Plus Securities Pcl. อุษณีย์ ลิ่วรัตน์ 02 680 1271
4 Asia Wealth Securities Co., Ltd. วรุตม์ ศิวะศริยานนท์ 02 680 5041
5 BNP Paribas วรรณาภา อัศวเทววิช 02 611 3553
6 Bualuang Securitites Pcl. สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม 02 632 0777 
7 Capital Nomura Securities นฤมล ชาญชนะวิวัฒน์  02 638 5797 
8 CIMB Securities (Thailand) Ltd.  วีรพัฒน์ วงศ์อุไร 02 657 9224
9 Citigroup Securities (Thailand) Co., Ltd. กฤตภาส สิริภัสสร 02 788 3611
10 CLSA Securities (Thailand) Ltd. David Beller 02 257 4600
11 Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. Daniel Fineman 02 614 6218 
12 DBS Vickers Securities (Thailand) ธนินี สถิรเรืองชัย 02 657 7837
13 Finansia Syrus Securities Ltd. สุนันทา วสะภิญโญกุล 02 646 9680
14 Globlex Securities Co., Ltd. วิลาสินี บุญมาสูงทรง 02 672 5937
15 Goldman Sachs (Singapore) Melissa Kuang (65) 6889 2869
16 HSBC Xiushi Cai (65) 6658 0617
17 IV Global Securities Pcl. รัตนา ลีนุตพงษ์ 02 658 5800
18 JP Morgan Securities (Thailand) Ltd. หทัยพร จิรจริยาเวช 02 684 2684
19 Kasikorn Securities จินตนา ทวีรัตนศิลป์ 02 696 0429
20 KGI Securities (Thailand) Pcl. ชาลี กือเย็น 02 658 8888
21 Krungsri Securities Pcl. เจษฏา เตชะหัสดิน 02 659 7000
22 KT ZMICO Securities Limited ประภารัศมิ์ นนทภิบูลย์ 02 695 5555 
23 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. ศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์ 02 648 1111
24 Macquarie Securities (Thailand) Ltd. ภาสกร ลินมณีโชติ 02 694 7728
25 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง 02 658 6300
26 Morgan Stanley (Singapore) Edward Goh (65) 6834 8975
27 Phatra Securities Pcl. ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ 02 305 9207
28 RHB-OSK Securities   ธนเดช รังษีธนานนท์ 02 862 9999
29 Phillip Securities อดิสรณ์ มุ่งพาลชล 02 635 1700
30 Sanford C. Bernstein Kevin Kwek (65) 6230 4650
31 Tisco Securities วิไลลักษณ์ ภัทรวนากุล 02 633 6463
32 Thanachart Securities Pcl. สรัชดา ศรทรง 02 617 4966
33 Trinity Securities Co., Ltd. ธนภัทร ฉัตรเสถียร 02 286 3999
34 UBS Securities (Thailand) วรวัฒน์ สายสุพัฒน์ผล 02 613 5717
35  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Pcl. ธนันชัย จิตตนูนท์ 02 659 8303 
36  Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร 02 680 2574