สินเชื่อหมุนเวียน (Speedy Cash)

 

 

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (ผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระพิเศษ 22% ต่อปี นาน 48 เดือน)

กรณีลูกค้าขอเข้าโปรแกรมผ่อนจ่าย เป็นระยะเวลา 48 เดือน
 

ยกตัวอย่างเช่น 
 

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 10,000 บาท
 • ขอเข้าโปรแกรมผ่อนจ่าย (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 48 เดือน เดือนละ 308.33 บาท

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้เข้าโปรแกรมผ่อนจ่ายด้วยยอดตั้งผ่อน 10,000 บาทดอกเบี้ย 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าต้องนำเงินมาชำระเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 308.33 บาท เป็นระยะเวลา 48 เดือน

  สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าขอปรับลดค่างวดลง ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น 

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,770 บาท 
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ลดค่างวดลง 30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% เหลืองวดละ 1,940 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเดือนที่ 7 ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,770 บาทจนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าขอปรับลดค่างวด ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น 

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,940 บาท
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด 

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ลดค่างวดลง 50% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 50% เหลืองวดละ 1,385 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเดือนที่ 7 ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,940 บาท จนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ 3 เดือน และขอปรับลดค่างวดลงตามอัตราและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นผ่อนชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น 

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,770 บาท (แบ่งเป็น เงินต้น 1,000 บาท, ดอกเบี้ย 1,770 บาท)
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นให้ปรับลดค่างวด 30% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 3 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เดือนที่ 4 จนถึงเดือนที่ 6 ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% เหลืองวดละ 1,940 บาท และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,770 บาท จนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ 3 เดือน และขอปรับลดค่างวดลง ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติและจะถูกเฉลี่ยไปเรียกเก็บตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด หลังจากนั้น ผ่อนชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น 

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,770 บาท (แบ่งเป็น เงินต้น 1,000 บาท, ดอกเบี้ย 1,770 บาท)
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติ ดังนี้ (1) พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (2) ลดค่างวด 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 3 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เดือนที่ 4 จนถึงเดือนที่ 6 ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 50% เหลืองวดละ 1,940 บาท และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,770 บาท จนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

  สินเชื่อบ้าน

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ 3 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติและจะถูกเฉลี่ยไปชำระตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ค่างวดรายเดือนในอัตรางวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 3 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยและเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท
     การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระเงินต้น3 เดือน

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินต้น แต่ต้องชำระดอกเบี้ย หากลูกค้าชำระดอกเบี้ยได้ครบ 100 % ในระหว่างที่พักชำระเงินต้น ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยในงวดถัดไปลง 0.25% ต่อปี 1 งวด หลังจากนั้นลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ หมายเหตุ: ธนาคารอยู่ในระหว่างการเร่งปรับปรุงระบบเพื่อทำการให้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยนี้ กรณีที่การปรับปรุงระบบมีความล่าช้า ลูกค้าอาจได้รับส่วนลดดอกเบี้ย (1 เดือน) ในเดือนถัดๆไป
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ค่างวดรายเดือนในอัตรางวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท
 • ลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ 7.00% ต่อปี
   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน (จ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวน)

  ดังนั้น  ภายในระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้น แต่จะต้องชำระดอกเบี้ยจำนวน 8,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ลูกค้าจะชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท และหากลูกค้าชำระดอกเบี้ยในระหว่างพักชำระหนี้เงินต้นได้ครบตามที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี (7.00%-0.25% = 6.75% ต่อปี) 1 งวด  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

  กรณีลูกค้าขอปรับลดค่างวดลง ลูกค้าจะชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติงวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ลดค่างวดลง 30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% เหลืองวดละ 7,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน หลังจากนั้นปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ 3 เดือน และขอปรับลดค่างวดลง ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในระหว่างที่พักชำระหนี้ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติและจะถูกเฉลี่ยไปชำระตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด หลังจากนั้น ผ่อนชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติงวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท
   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระค่างวดเป็นระยะเวลา 3 เดือน และปรับลดค่างวดลง 30% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  ภายในระยะเวลาพักชำระหนี้ เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 3 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 4 จนถึงเดือนที่ 6 ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% เหลืองวดละ 7,000 บาท และในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท

  สินเชื่อรถยนต์ , My Car My Cash

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน

  ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดที่ตกลงตั้งพักไว้ (3 เดือน) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระค่างวด ลูกค้าต้องผ่อนชำระค่างวดตามอัตราเดิม และทยอยชำระค่างวดที่ตั้งพักให้เสร็จสิ้นต่อไป
   


  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทำสัญญาผ่อนชำระ 48 งวด
 • ค่างวดเดือนละ 10,000 บาท

   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระค่างวด 3 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดเท่าเดิมคือจำนวน 10,000 บาท ส่วนค่างวดที่ตั้งพักไว้จะทยอยชำระต่อจากค่างวดเดือนสุดท้าย
     การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรม ปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

  เมื่อลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะชำระค่างวดลดลงและจะมีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ณ วันเข้าโครงการ
   


  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทำสัญญาผ่อนชำระ 48 งวด 
 • ค่างวดเดือนละ 10,000 บาท
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรม ลดค่างวด 30%

  ดังนั้น  ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% จากงวดละ 10,000 บาท เหลือชำระงวดละ 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนที่เข้าโครงการจนถึงเดือนสุดท้ายที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
     การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน หลังจากนั้นปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

  เมื่อลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดที่ตกลงตั้งพักไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อเข้าเดือนที่ 4 เป็นต้นไป จนถึงเดือนสุดท้ายที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไป (เดือนที่มีการชำระค่างวดที่ตั้งพักงวดสุดท้าย) ลูกค้าจะชำระค่างวดลดลง ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ณ วันเข้าโครงการ
   


  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทำสัญญาผ่อนชำระ 48 งวด 
 • ค่างวดเดือนละ 10,000 บาท

   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน หลังจากนั้นลดค่างวด 30%

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดเป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป จนถึงเดือนสุดท้ายที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไป (เดือนที่มีการชำระค่างวดที่ตั้งพักงวดสุดท้าย) ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% จากงวดละ 10,000 บาท เหลือชำระงวดละ 7,000 บาท