บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

สำหรับกลุ่มลูกค้า Credit Card (พักชำระ 6 เดือน )

ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น และดอกเบี้ยนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องชำระเต็มจำนวนจากยอดเรียกเก็บ หรือชำระขั้นต่ำ 5%ได้
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ยอดใช้จ่ายบัตรก่อนเข้าโครงการ 10,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 16%)
 • ลูกค้าไม่เคยค้างชำระมาก่อนที่จะพักชำระหนี้
 • การคิดดอกเบี้ยใช้จำนวน 30 วันต่อเดือนและ 366 วันต่อปี
 • ไม่มีชำระยอดเข้ามาระหว่างช่วงพักชำระหนี้
 • มีรายการใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ละเดือนๆละ  5,000 บาท (คิดเป็น 30,000 บาท)

ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (ในกรณีนี้เป็นการขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน)  

ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระยอดใด ๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยระหว่างพักชำระยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ และในเดือนที่ 7 ลูกค้าจะต้องชำระยอดใช้จ่าย พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน และระหว่างการพักชำระหนี้ให้กับทางธนาคารการชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

สำหรับกลุ่มลูกค้า Credit Card (พักชำระ 6 เดือน ) + ผ่อนดีจัง 4 เดือน

ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น และดอกเบี้ยนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องชำระเต็มจำนวนจากยอดเรียกเก็บ หรือชำระขั้นต่ำ 5%ได้

ยกตัวอย่างเช่น

 • ยอดใช้จ่ายบัตรก่อนเข้าโครงการ 8,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 16%)
 • มีดีจังผ่อนชำระ ก่อนพักชำระหนี้ ผ่อนเดือนละ 2,000 บาท 4 เดือน ผ่อนไปแล้ว 1 งวด (1/4)
 • การคิดดอกเบี้ยใช้จำนวน 30 วันต่อเดือนและ 366 วันต่อปี
 • ไม่มีชำระยอดเข้ามาระหว่างช่วงพักชำระหนี้
 • มีรายการใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ละเดือนๆละ  5,000 บาท (คิดเป็น 30,000 บาท)

ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (ในกรณีนี้เป็นการขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน)

ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระยอดใด ๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยระหว่างพักชำระยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ และในเดือนที่ 7 ลูกค้าจะต้องชำระยอดใช้จ่าย พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน และระหว่างการพักชำระหนี้ให้กับทางธนาคาร

สินเชื่อหมุนเวียน (Speedy Cash)

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (กรณีขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน)

กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือ ขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 50,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี)
 • มียอดชำระขั้นต่ำ 1,500 บาท

 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 ลูกค้าต้องนำเงินมาชำระ ดังนี้ (1) ชำระยอดที่เรียกเก็บเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ และ (2) ชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงพักการชำระหนี้ทั้งจำนวน

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (รายการดีจังผ่อนชำระ (IPP) - ขอพักชำระหนี้ 3 เดือน)

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือ ขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ
   

  ยกตัวอย่างเช่น   (50,000 x 25% x 30/366 = ดอกเบี้ย 1,024.59 /เดือน)
   

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 50,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี)
 • มียอดชำระขั้นต่ำ 1,500 บาท
 • ยอดผ่อนสินค้าเดือนละ 1,000 บาท (รายการดีจังผ่อนชำระ (IPP))

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 ลูกค้าต้องนำเงินมาชำระ ดังนี้ (1) ชำระยอดที่เรียกเก็บเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ (2) ชำระยอดผ่อนสินค้างวดปัจจุบันเต็มจำนวน และ (3) ชำระยอดผ่อนสินค้าค้างชำระ

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (ผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระพิเศษ 22% ต่อปี นาน 48 เดือน)

  กรณีลูกค้าขอเข้าโปรแกรมผ่อนจ่าย เป็นระยะเวลา 48 เดือน
   

  ยกตัวอย่างเช่น 
   

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 10,000 บาท
 • ขอเข้าโปรแกรมผ่อนจ่าย (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 48 เดือน เดือนละ 308.33 บาท

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้เข้าโปรแกรมผ่อนจ่ายด้วยยอดตั้งผ่อน 10,000 บาทดอกเบี้ย 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าต้องนำเงินมาชำระเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 308.33 บาท เป็นระยะเวลา 48 เดือน

  สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้เงินต้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้น ส่วนการชำระดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น   (ชำระดอกเบี้ยปกติ 100%)
   

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี) 
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,940 บาท (แบ่งเป็น เงินต้น 1,100 บาท และดอกเบี้ย 1,840 บาท)
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระเงินต้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินต้น แต่จะต้องชำระดอกเบี้ยจำนวน 1,840 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 ลูกค้าจะชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,940 บาท จนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้เงินต้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้น ส่วนการชำระดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราเดิม
   

  ยกตัวอย่างเช่น   (ชำระดอกเบี้ยปกติ 50%)
   

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลาวงเงินกู้ 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี)  
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,940 บาท (แบ่งเป็น เงินต้น 1,100 บาท และดอกเบี้ย 1,840 บาท)
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด
   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระเงินต้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินต้น แต่จะต้องชำระดอกเบี้ย 50% ในแต่ละเดือนคิดเป็นเงิน 920 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 ลูกค้าจะชำระค่างวดในอัตราเดิมจำนวน 2,940 บาทจนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติและจะถูกเฉลี่ยไปเรียกเก็บตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น   (พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
   

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี)  
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,940 บาท 
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,940 บาทจนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าขอปรับลดค่างวดลง ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น 

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,770 บาท 
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ลดค่างวดลง 30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% เหลืองวดละ 1,940 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเดือนที่ 7 ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,770 บาทจนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าขอปรับลดค่างวด ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น 

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,940 บาท
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด 

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ลดค่างวดลง 50% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 50% เหลืองวดละ 1,385 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเดือนที่ 7 ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,940 บาท จนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ 3 เดือน และขอปรับลดค่างวดลงตามอัตราและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นผ่อนชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น 

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,770 บาท (แบ่งเป็น เงินต้น 1,000 บาท, ดอกเบี้ย 1,770 บาท)
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นให้ปรับลดค่างวด 30% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 3 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เดือนที่ 4 จนถึงเดือนที่ 6 ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% เหลืองวดละ 1,940 บาท และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,770 บาท จนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ 3 เดือน และขอปรับลดค่างวดลง ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติและจะถูกเฉลี่ยไปเรียกเก็บตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด หลังจากนั้น ผ่อนชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น 

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 
 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติ งวดละ 2,770 บาท (แบ่งเป็น เงินต้น 1,000 บาท, ดอกเบี้ย 1,770 บาท)
 • ผ่อนมาแล้ว 24 งวด

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติ ดังนี้ (1) พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (2) ลดค่างวด 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 3 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เดือนที่ 4 จนถึงเดือนที่ 6 ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 50% เหลืองวดละ 1,940 บาท และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 2,770 บาท จนกว่าชำระหนี้เสร็จสิ้น

  สินเชื่อบ้าน

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ 3 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติและจะถูกเฉลี่ยไปชำระตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ค่างวดรายเดือนในอัตรางวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 3 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยและเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท
     การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระเงินต้น3 เดือน

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินต้น แต่ต้องชำระดอกเบี้ย หากลูกค้าชำระดอกเบี้ยได้ครบ 100 % ในระหว่างที่พักชำระเงินต้น ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยในงวดถัดไปลง 0.25% ต่อปี 1 งวด หลังจากนั้นลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ หมายเหตุ: ธนาคารอยู่ในระหว่างการเร่งปรับปรุงระบบเพื่อทำการให้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยนี้ กรณีที่การปรับปรุงระบบมีความล่าช้า ลูกค้าอาจได้รับส่วนลดดอกเบี้ย (1 เดือน) ในเดือนถัดๆไป
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ค่างวดรายเดือนในอัตรางวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท
 • ลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ 7.00% ต่อปี
   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน (จ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวน)

  ดังนั้น  ภายในระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้น แต่จะต้องชำระดอกเบี้ยจำนวน 8,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ลูกค้าจะชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท และหากลูกค้าชำระดอกเบี้ยในระหว่างพักชำระหนี้เงินต้นได้ครบตามที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี (7.00%-0.25% = 6.75% ต่อปี) 1 งวด  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

  กรณีลูกค้าขอปรับลดค่างวดลง ลูกค้าจะชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติงวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท

   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ลดค่างวดลง 30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% เหลืองวดละ 7,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน หลังจากนั้นปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

  กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ 3 เดือน และขอปรับลดค่างวดลง ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในระหว่างที่พักชำระหนี้ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติและจะถูกเฉลี่ยไปชำระตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด หลังจากนั้น ผ่อนชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ค่างวดรายเดือนในอัตราปกติงวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท
   
 • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้พักชำระค่างวดเป็นระยะเวลา 3 เดือน และปรับลดค่างวดลง 30% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  ภายในระยะเวลาพักชำระหนี้ เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 3 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 4 จนถึงเดือนที่ 6 ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% เหลืองวดละ 7,000 บาท และในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท

  สินเชื่อรถยนต์

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน

  ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดที่ตกลงตั้งพักไว้ (3 เดือน) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระค่างวด ลูกค้าต้องผ่อนชำระค่างวดตามอัตราเดิม และทยอยชำระค่างวดที่ตั้งพักให้เสร็จสิ้นต่อไป
   


  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทำสัญญาผ่อนชำระ 48 งวด
 • ค่างวดเดือนละ 10,000 บาท

   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระค่างวด 3 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดเท่าเดิมคือจำนวน 10,000 บาท ส่วนค่างวดที่ตั้งพักไว้จะทยอยชำระต่อจากค่างวดเดือนสุดท้าย
     การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรม ปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

  เมื่อลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะชำระค่างวดลดลงและจะมีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ณ วันเข้าโครงการ
   


  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทำสัญญาผ่อนชำระ 48 งวด 
 • ค่างวดเดือนละ 10,000 บาท
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรม ลดค่างวด 30%

  ดังนั้น  ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% จากงวดละ 10,000 บาท เหลือชำระงวดละ 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนที่เข้าโครงการจนถึงเดือนสุดท้ายที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
     การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

  โปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน หลังจากนั้นปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

  เมื่อลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดที่ตกลงตั้งพักไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อเข้าเดือนที่ 4 เป็นต้นไป จนถึงเดือนสุดท้ายที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไป (เดือนที่มีการชำระค่างวดที่ตั้งพักงวดสุดท้าย) ลูกค้าจะชำระค่างวดลดลง ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ณ วันเข้าโครงการ
   


  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทำสัญญาผ่อนชำระ 48 งวด 
 • ค่างวดเดือนละ 10,000 บาท

   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมพักชำระค่างวด 3 เดือน หลังจากนั้นลดค่างวด 30%

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดเป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป จนถึงเดือนสุดท้ายที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไป (เดือนที่มีการชำระค่างวดที่ตั้งพักงวดสุดท้าย) ลูกค้าชำระค่างวดลดลง 30% จากงวดละ 10,000 บาท เหลือชำระงวดละ 7,000 บาท
   

  สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท)

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท)

  ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามค่างวดปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้ามีงวดผ่อนชำระปกติกับทางธนาคารอยู่ที่ 13,000 บาทต่อเดือน
 • แบ่งเป็น เงินต้น 5,500 บาท และ ดอกเบี้ย 7,500 บาท
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้น (ในกรณีนี้เป็นการขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน)

  ดังนั้น  ลูกค้าจะชำระแค่ดอกเบี้ยจำนวน 7,500 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน และในเดือนที่ 5 ลูกค้าจะชำระค่างวดตามปกติที่เคยผ่อนชำระกับทางธนาคารคือจำนวน 13,000 บาท