ลักษณะบริการ

 • ธนาคารทำหน้าที่เป็น Obligor Bank ให้บริการออก BPO ตามคำขอของผู้ซื้อภายใต้วงเงินที่มีอยู่กับธนาคาร โดยส่ง BPO ให้แก่ผู้ขายผ่าน Recipient Bank ซึ่งมีการระบุรายละเอียดเงื่อนไขการค้าตามที่ผู้ซื้อร้องขอในรูปแบบข้อมูล BPO เมื่อผู้ขายได้รับแจ้ง BPO แล้วผู้ขายพิจารณาว่ารายละเอียดของ BPO ถูกต้องตามสัญญาซื้อขายหรือไม่ โดยแจ้งผลการยอมรับไปที่ธนาคารของผู้ขาย ซึ่ง ณ จุดนี้ถือว่าทุกฝ่ายยอมรับ BPO
 • หลังจากที่ผู้ขายได้ส่งสินค้า ผู้ขายนำข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องมาให้ Recipient Bank ตรวจสอบ ซึ่ง Recipient Bank จะส่งข้อมูลการค้าให้ระบบ TMA ตรวจสอบ ซึ่งระบบ TMA จะแจ้งผลการตรวจสอบไปให้ธนาคารทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งผลให้ผู้ซื้อทราบ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบถูกต้องธนาคารเตรียมชำระเงินในวันครบกำหนดชำระเงิน หรือในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดธนาคารให้ผู้ซื้อสามารถพิจารณายอมรับข้อผิดพลาด
 • ธนาคารให้บริการแก้ไข BPO (BPO Amendment) ได้ ทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายต้องตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้าใน BPOร่วมกัน

จุดเด่นของบริการ

มั่นใจออก BPO ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเชื่อถือได้ จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของธนาคารที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

สะดวกในการส่งใบคำขอใช้บริการผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารที่ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือเลือกส่งคำสั่งขอใช้บริการให้กับธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดงานตรวจสอบ รับสินค้าเร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • ทำให้ผู้ขายกล้าขายสินค้า และผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้น
 • เนื่องจากมีธนาคารเข้ามารับรองการชำระเงิน
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการค้าที่ต้องการให้ผู้ขายปฏิบัติตามได้
 • ลดงานการตรวจสอบเงื่อนไขการค้า โดยธนาคารใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจสอบแทนผู้ซื้อ
 • ตัดกระบวนการเอกสารที่มีกับธนาคาร เนื่องจากผู้ซื้อสามารถรับเอกสารการค้าโดยตรงจากผู้ขาย โดยไม่ต้องผ่านธนาคาร
 • รับสินค้าได้เร็วขึ้นในกรณีที่สินค้าใช้เวลาขนส่งสั้น เนื่องจากสามารถรับเอกสารที่ใช้ออกสินค้าได้เร็วขึ้น

 

หมายเหตุ

Bank Payment Obligation (BPO) หมายถึง คำรับรองการชำระเงินที่ออกโดย Obligor Bank ที่มีต่อ Recipient Bank ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าข้อมูลการค้า (ที่ได้รับจากผู้ขาย) ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน BPO (เงื่อนไขที่ผู้ซื้อกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ขายปฏิบัติตาม)

 • Obligor Bank หมายถึง ธนาคารของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้ออก BPO

 • Recipient Bank หมายถึง ธนาคารของผู้ขาย ซึ่งถือเป็นผู้รับผลประโยชน์ตาม BPO

 • ข้อมูลการค้า หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขาย และแสดงถึง performance ของผู้ขายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ commercial, transport, insurance หรือ certificate โดยผู้ขายจะต้องจัดส่งให้แก่ธนาคาร เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน BPO ต่อไป

ดังนั้น BPO จึงสามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนกับ Letter of Credit (L/C) เนื่องจากผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระเงินก็คือธนาคารของผู้ซื้อ และภาระผูกพันดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ขายทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม BPO มีข้อแตกต่างจาก L/C ตรงที่ใช้การตรวจสอบ “ข้อมูล” โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Transaction Matching Application: TMA) แทนที่การตรวจสอบ “เอกสาร” โดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งสามารถรองรับวิธีการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่การส่งเอกสารจริง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ