ลักษณะบริการ

  • ธนาคารให้บริการเป็นตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับเงินค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศ พร้อมนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

  • ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร พร้อมข้อความแจ้งการหักภาษีและจำนวนเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของรายการนั้น ๆ

  • ธนาคารจะส่ง “Withholding Tax Report”* โดยจำแนกเป็นรายธุรกรรม และสรุปธุรกรรมทั้งหมดของเดือนนั้น ๆ ให้กับลูกค้าทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทางอีเมล เพื่อเป็นข้อมูลการนำส่งภาษีให้กรมสรรพากร

     

* กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้ง (1) การค้าต่างประเทศ (Trade) และ (2) บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ (BCM) ในบริการ SCB Payroll, SCB Supplier Payment, SCB BAHTNET และ SCB Cheque Issuance ลูกค้าจะได้รับรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายรวมอยู่ในรายงานฉบับเดียวกัน

จุดเด่นของบริการ

ธนาคารเป็นตัวแทนดำเนินการแทนลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนด และนำส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร พร้อมจัดทำ Withholding Tax Report ให้เป็นข้อมูล

มีรายงานแสดงรายละเอียด ภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งให้อัตโนมัติทางอีเมล

มีมาตรฐานครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ลดความยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • หมดกังวลกับการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
  • พนักงานบริษัทมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการทำงานตามภารกิจหลักได้อย่างเต็มที่

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ