ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการหนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า (shipping guarantee: S/G) ในกรณีที่สินค้าขนส่งทางเรือหรือทางอากาศมาถึงปลายทางแล้ว แต่เอกสารการส่งสินค้า (shipping documents) ยังอยู่ระหว่างการส่งและคาดว่าจะมาถึงล่าช้า
ผู้นำเข้าสินค้าสามารถขอให้ SCB ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อขอนำสินค้าออกไปผลิตหรือจำหน่ายได้ก่อนโดยไม่ต้องรอให้ต้นฉบับ shipping documents มาถึง แต่ทั้งนี้ S/G จะออกได้ภายใต้การนำเข้าด้วยวิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit: L/C) หรือการส่งตั๋วเงินเรียกเก็บ (bills for collection: B/C) เท่านั้น
เมื่อเอกสารทางการค้าต่าง ๆ รวมถึงต้นฉบับ B/L ส่งมาถึงแล้ว SCB จะส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้ผู้นำเข้านำต้นฉบับ B/L ไปแลก S/G จากบริษัทขนส่งสินค้าหรือบริษัทเรือเพื่อนำส่งคืน SCB 1
หมายเหตุ:
1 สำหรับสินค้าขนส่งทางอากาศมีขั้นตอนปฏิบัติแตกต่างกับสินค้าขนส่งทางทะเลบางประการ โปรดดูขั้นตอนบริการหนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้าสำหรับการขนส่งทางอากาศ

จุดเด่นของบริการ

ส่งมอบหนังสือเพื่อนำไปออกสินค้าได้ภายใน 30 นาที 2
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
2 สำหรับการยื่นแบบคำขอ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลา 17.00 น.

ขั้นตอนบริการ

การขนส่งทางทะเล
การขนส่งทางอากาศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ธุรกิจคล่องตัว
รับสินค้าก่อนด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
ประหยัด
ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าไว้ที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน
รับข้อมูลอัตโนมัติ
รับอีเมลแจ้งทันทีที่ SCB ออก S/G หรือ D/O สำเร็จ พร้อมรับรายงานสรุปข้อมูลธุรกรรมการออก S/G หรือ D/O ได้อีกตามรอบการจัดส่งรายงานที่คุณเลือก 3
สะดวก
ช่วยลดภาระการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมบริการหนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้าที่ผู้นำเข้ารับมาจากบริษัทเรือ (letter of indemnity) หรือ delivery order (D/O) สำหรับทางอากาศ
  • สำเนาใบกำกับสินค้า (commercial invoice)
  • สำเนาใบตราส่งสินค้าทางทะเล (bill of lading) หรือ สำเนา air waybill
  • สัญญา trust receipt

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ