ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการเป็นตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมการค้าต่างประเทศ โดย SCB จะจัดทำเอกสารการยื่นภาษี และนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
บริการนี้จะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องจัดทำหนังสือเพื่อขอคืนเงินภาษีที่ SCB หักไว้จากค่าธรรมเนียมที่เกิดจากธุรกรรมการค้าต่างประเทศ และนำส่งภาษีเองอีกต่อไป
ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร พร้อมข้อความแจ้งการหักภาษีและจำนวนเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของรายการนั้น ๆ
SCB จะส่งอีเมล withholding tax report เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ SCB เป็นตัวแทนในการนำส่งภาษีให้กรมสรรพากร โดยจำแนกเป็นรายการธุรกรรม และยอดสรุปทั้งหมดของเดือนนั้น ๆ โดยลูกค้าจะได้รับรายงานนี้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

จุดเด่นของบริการ

SCB เป็นตัวแทนดำเนินการแทนลูกค้าทั้งหมดตั้งแต่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนด และนำส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร
มีรายงานแสดงรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax report) ส่งให้ลูกค้าทางอีเมลอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง 1
หมายเหตุ:
1 กรณีลูกค้าใช้บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ (SCB Payroll, SCB Supplier Payment, SCB BAHTNET และ SCB Cheque Issuance) จะได้รับรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริการการค้าต่างประเทศรวมอยู่ในรายงานฉบับเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก
ปลดภาระที่บริษัทต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใต้ธุรกรรมการค้าต่างประเทศด้วยตนเอง โดยให้ SCB เป็นผู้ดำเนินการแทน ช่วยลดความยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ตรงเวลา
มั่นใจ จ่ายภาษีได้ภายในเวลาที่กำหนด
เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานบริษัทมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการทำงานตามภารกิจหลักได้อย่างเต็มที่

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ