Untitled Document

สารจากผู้บริหาร

 

ในโลกปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านด้วยแรงขับเคลื่อนสำคัญในทุกกิจกรรมของทุกภาคส่วนที่ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้บริบทแห่งดิจิทัลแทบทั้งสิ้น และคงไม่มีใครปฏิเสธว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลต่อชีวิตพวกเราและผู้อื่นในสังคม แม้แต่ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม การที่ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ จะเป็นได้ทั้ง ‘โอกาส’ และ ‘ความท้าทาย’ ใหม่ ที่ส่งผลต่อธุรกิจและระบบซัพพลายเชนซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาของสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นเป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างชัดเจน เห็นได้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ยอมรับการใช้งานทางด้านดิจิทัลมากขึ้น บริษัทผู้ประกอบการที่เป็น Digital Players สามารถพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยยะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบริษัทที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่องค์กรยุคใหม่จะต้องเปิดรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำความเข้าใจ และนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถยืดหยุ่น ปรับตัวเมื่อเกิดภาวะวิกฤต หรือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ความร่วมมือระหว่าง SCB และ VISTEC ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจประเทศไทยไปด้วยกัน ผมรู้สึกยินดีที่ได้ทราบว่ามีผู้นำจากบริษัทชั้นนำของไทยให้ความสนใจตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation นี้ด้วยกัน ไม่เพียงแต่โครงการนี้จะเป็นเวทีที่จะเปิดมุมมองความรู้ใหม่ ๆ แต่ยัง เป็นเวทีที่ผู้นำขององค์กรต่าง ๆ ได้มาแบ่งปันวิสัยทัศน์ระหว่างกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์การเปลี่ยนผ่านให้กับโลกธุรกิจด้วยนวัตกรรมได้อย่างมีคุณค่า และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ก้าวต่อไปในระดับโลกได้อย่างยั่งยืนคุณอาทิตย์ นันทวิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)