ลักษณะบริการ

ธนาคารให้บริการรวบรวมเงินจากบัญชีเดินสะพัดของบริษัท ที่มีอยู่กับธนาคารต่าง ๆ มารวมไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชี เดินสะพัดของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์เพียงบัญชีเดียว เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินไปบริหารต่อได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยธนาคารจะรับทำหน้าที่แทนบริษัท ในการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารต่าง ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย และนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของบริษัท (หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิสำหรับธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร)

จุดเด่นของบริการ

สามารถเลือกใช้บริการกับธนาคารได้ 3 รูปแบบ คือ

สามารถเลือกใช้บริการกับธนาคารได้ 3 รูปแบบ คือ

1. Pre-signed: บริษัทมอบเช็คที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทให้กับธนาคาร, 2. Scan Signature: บริษัทมอบเช็คและมอบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทให้กับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารดำเนินการพิมพ์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวลงบนเช็ค, 3. Power of Attorney (POA): บริษัทมอบเช็คพร้อมทำหนังสือมอบอำนาจให้ธนาคารเป็นผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวให้ธนาคารต่าง ๆ รับทราบสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินเข้าจาก SCB Business Net ได้ทันที
เพิ่มเติม

สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินเข้าจาก SCB Business Net ได้ทันที

สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนออกจากธนาคารต่าง ๆ ได้จากรายงานประจำวัน และมีรายงานสรุปประจำทุกเดือน
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินที่มีบัญชีอยู่กับหลาย ๆ ธนาคาร ช่วยเพิ่มรายได้ ดอกเบี้ยรับ

  • สะดวกและประหยัดเวลาในการดำเนินการจัดการด้านการเงิน โดยการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้กับธนาคาร

  • ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโอนเงินต่างธนาคาร

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ