ลักษณะบริการ

ให้บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศที่ครอบคลุมสกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), ยูโร (EUR), เยน (JPY), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD), ดอลลาร์แคนาดา (CAD), โครนเดนมาร์ก (DKK), ฟรังก์สวิส (CHF), ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD), ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD), หยวน (CNY), ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD), ริงกิต (MYR), รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) 

จุดเด่นของบริการ

ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี สำหรับนิติบุคคล ส่วนบุคคลธรรมดาเป็นไปตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน สำหรับนิติบุคคล ส่วนบุคคลธรรมดาเป็นไปตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี สำหรับนิติบุคคล ส่วนบุคคลธรรมดาเป็นไปตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามแต่ละสกุลเงิน

สาขาพร้อมให้บริการครอบคลุมทุกแหล่งธุรกิจ

เอกสารประกอบการสมัคร

นิติบุคคลในประเทศ
 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
 2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5 / บมจ.006)
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2 / บมจ.001)
 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) 
 5. ข้อบังคับ (ถ้ามี) 
 6. รายงานการประชุม ลงนามรับรองโดยผุ้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
 7. เอกสารแสดงตนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนามทุกคน
นิติบุคคลนอกประเทศ
 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน ที่มีการรับรอง*ไม่เกิน 6 เดือน 
 2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
 3. รายงานการประชุม หรือเอกสารที่แสดงว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เปิดบัญชีเงินฝาก 
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ (ถ้ามี) 
 5. เอกสารแสดงตนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนามทุกคน 

 

เอกสารของบริษัทต้องให้ Notary Public รับรองการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและรับรอง Notary Public โดยสถานฑูตไทยประจำประเทศที่บริษัทจดทะเบียน และนำเอกสารไปให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย ลงนามรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตอีกชั้นหนึ่ง ควรเตรียมเอกสารต้นฉบับพร้อมแสดงหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
 • ตอบสนองโอกาสทางธุรกิจได้ทันท่วงที
 • บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ