คุณสารัชต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ คุณสารัชต์ เริ่มต้นการทำงานทางด้าน การธนาคารในปี พ.ศ. 2539 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ของธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548 คุณสารัชต์ได้ร่วมงานกับธนาคารดอยซ์แบงก์ โดยเป็นผู้บริหารด้าน Corporate Coverage และตลาดตราสารหนี้ และในภายหลังได้ร่วมงานกับธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส โดยเป็นหัวหน้าทีมด้าน Credit & Rates Market Sales

 

คุณสารัชต์เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2552 ในตำแหน่งผู้ช่วย ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment ในปี พ.ศ. 2559 คุณสารัชต์ สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก Boston University และปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการเงินจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์