คุณสารัชต์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้านี้ คุณสารัชต์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคลและผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา

 

คุณสารัชต์เริ่มต้นการทำงานทางด้านการธนาคารในปี พ.ศ. 2539 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ของธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548 คุณสารัชต์ ได้ร่วมงานกับธนาคารดอยซ์แบงก์ โดยเป็นผู้บริหารด้าน Corporate Coverage และตลาดตราสารหนี้ และในภายหลังได้ร่วมงานกับธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส โดยเป็นหัวหน้าทีมด้าน Credit & Rates Market Sales คุณสารัชต์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2552 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment ในปี พ.ศ. 2559

 

คุณสารัชต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก Boston University และปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการเงินจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์