คุณศรัณย์ทร ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษซึ่งทำหน้าที่ติดตามและป้องกันหนี้ที่อาจจะมีปัญหา และบริหารจัดการสินเชื่อ ด้อยคุณภาพ (NPLs) สินทรัพย์รอการขาย (NPAs) ของธนาคาร ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คุณศรัณย์ทร มีประสบการณ์ในด้านสินเชื่อลูกค้าธุรกิจมาเป็นเวลา 32 ปี โดยได้เข้าร่วมงานกับธนาคารหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ M.B.A. จาก Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณศรัณย์ทร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ซึ่งดูแลลูกค้ากลุ่มพลังงานและ ปิโตรเคมีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนธนาคารใน บริษัท ไอทีวี จำกัดในปี พ.ศ. 2539 ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อภารกิจในการลดสัดส่วนการลงทุนของธนาคารในบริษัท ไอทีวี เสร็จสิ้นลง คุณศรัณย์ทร ได้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ดูแลลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ของธนาคาร และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ในปี พ.ศ. 2546 ต่อมา คุณศรัณย์ทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจพิเศษในปี พ.ศ. 2552 เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และพัฒนาระบบป้องกันไม่ให้เกิดหนี้มีปัญหา สำหรับลูกค้ารายที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ คุณศรัณย์ทรได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ (เทียบเท่ากับตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสในปัจจุบัน) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553