คุณอรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยก่อนหน้านี้คุณอรพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX และเคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธนาคาร โดยดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ ในปี พ.ศ. 2562 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Digital Transformation Officer และ กรรมการและกรรมการเทคโนโลยี ในปี 2561

 

ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณอรพงศ์ มีประสบการณ์ยาวนานในการทำงานกับองค์กรข้ามชาติในหลายบทบาท อาทิ Research Director ของ Iacocca Institute, Country Managing Director, Accenture รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ General Manager บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด

 

คุณอรพงศ์ สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโทด้าน M.B.A., Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ M.S. (Manufacturing Systems Engineering), Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา