คุณณรงค์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Wealth Segment และผู้บริหารสูงสุด Wealth Products คุณณรงค์ มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร มากกว่า 26 ปี โดยเคยร่วมงานกับธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย มาเป็นเวลา14 ปี หลังจากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ระหว่างปี พ.ศ. 2546–2550 ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2551 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบดูแลบริหารช่องทางการขาย สายบริหารการขายและบริการ กลุ่มลูกค้าบุคคล ในปี พ.ศ. 2558 คุณณรงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ดูแลสินเชื่อรถยนต์และผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล 

 

คุณณรงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการเงิน และการธนาคาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา