คุณณรงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Unsecured เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยก่อนหน้านี้ คุณณรงค์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth


คุณณรงค์ มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารมากกว่า 30 ปี โดยเคยร่วมงานกับธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย มาเป็นเวลา 14 ปี หลังจากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ระหว่างปี พ.ศ. 2546–2550


คุณณรงค์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2551 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบดูแลบริหารช่องทางการขาย สายบริหารการขายและบริการ กลุ่มลูกค้าบุคคล และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่ดูแลสินเชื่อรถยนต์และผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล


คุณณรงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการเงินและการธนาคาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา