คุณณรงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยก่อนหน้านี้ คุณณรงค์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Wealth Segment และผู้บริหารสูงสุด Wealth Products คุณณรงค์ มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารมากกว่า 26 ปี โดยเคยร่วมงานกับธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย มาเป็นเวลา 14 ปี หลังจากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ระหว่างปี พ.ศ. 2546–2550

 

ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2551 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบดูแลบริหารช่องทางการขาย สายบริหารการขายและบริการ กลุ่มลูกค้าบุคคล ในปี พ.ศ. 2558 คุณณรงค์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ดูแลสินเชื่อรถยนต์และผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

 

คุณณรงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการเงินและการธนาคาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา