คุณเกรียง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และก่อนหน้านี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

 

คุณเกรียง มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์มากกว่า 22 ปีและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านงานบัญชี คุณเกรียงเริ่มงานกับธนาคาร ตั้งแต่ปี 2541 ในตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รับผิดชอบการพัฒนางานด้านการบัญชีและข้อมูล ต่อมาในปี 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี และในปี 2559 ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

 

คุณเกรียง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์