ดร. ลอทเนอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร* เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. ลอทเนอร์ ได้ร่วมงานกับธนาคารในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Transformation Officer ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Data Officer ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

ดร. ลอทเนอร์ เริ่มต้นการทำงานที่บริษัท McKinsey & Company ประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2535 และต่อมาได้รับเลือกให้เป็นหุ้นส่วน (Partner) ของบริษัทในปี พ.ศ. 2543 ดร. ลอทเนอร์ ได้ย้ายไปประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2544 และต่อมาได้ย้ายไปประจำที่ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2548 โดยรับตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนอาวุโส (Senior Partner) ของ McKinsey ในภูมิภาคอาเซียนจนถึงปี พ.ศ. 2555 ในขณะเดียวกัน ดร. ลอทเนอร์ ได้เป็นผู้นำของ Asia Pacific Risk Management Practice รวมทั้งเป็นสมาชิกของ Asia Pacific Management Committee ในช่วง 3 ปีก่อนเริ่มงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. ลอทเนอร์ ได้ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนอาวุโสและกรรมการผู้จัดการบริษัท The Boston Consulting Group ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริการที่ปรึกษาทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน

 

ดร. ลอทเนอร์ จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Technical University Dresden ประเทศเยอรมนี และได้รับอนุปริญญาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ประเทศเยอรมนี

 

* ดร. ลอทเนอร์ ได้ออกจากตำแหน่งรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562