คุณคอลินเข้าร่วมงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Technology Officer ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559

 

คุณคอลิน รับผิดชอบงานสายเทคโนโลยีของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อ สร้างศักยภาพด้านดิจิทัลของธนาคารในการบริการลูกค้าและระบบงานภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ธนาคารเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data-centric) ซึ่งต้องดำเนินการสร้างศักยภาพคู่ขนานในสองระบบ คือระบบดิจิทัลที่ตอบสนองการทำงานของระบบผลิตภัณฑ์หลัก และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณคอลิน เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกลุ่มธนาคารประจำภูมิภาคแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทใหม่ในเครือ การพัฒนารูปแบบในระดับภูมิภาคของผลิตภัณฑ์ กระบวนการต่าง ๆ และเทคโนโลยี

 

ในระดับภูมิภาค คุณคอลิน เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีการให้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศของธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศจีน และให้บริการด้านที่ปรึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นหัวหน้าด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีให้ธุรกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาค