ดร. อารักษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Stanford University, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมศาสตร์จาก Carnegie Mellon University, Pennsylvania ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ รวมถึงดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

ดร. อารักษ์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2553 ดร. อารักษ์ ได้รับ การแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และเลขานุการบริษัทในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ก่อนเริ่มงานที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ดร. อารักษ์ มีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปีกับบริษัทข้ามชาติ ชั้นนำ โดยร่วมงานกับบริษัท McKinsey & Company ในภูมิภาคอาเซียน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการเงินให้กับบริษัทในหลายอุตสาหกรรม อาทิ โทรคมนาคม เทคโนโลยี พลังงาน และหน่วยงานของรัฐ ก่อนหน้านั้นได้ร่วมงานกับบริษัท Qualcomm Inc., California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็น ผู้นำการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และปัจจุบันร่วมถือสิทธิบัตรทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 50 ฉบับ