คุณอภิพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้านี้ คุณอภิพันธ์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Retail Lending Products ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments และผู้บริหารสูงสุด Facility Management คุณอภิพันธ์มีความรู้พื้นฐานหลากหลายครอบคลุมทั้งจากการเป็นผู้สอบบัญชี นักบัญชี Project Manager และผู้อำนวยการด้านการเงินและปฏิบัติการ คุณอภิพันธ์เคยร่วมงานกับบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง เป็นเวลา 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2550 และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการเงิน บริษัท เทสโก้ ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551

 

คุณอภิพันธ์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2551 ดูแลงานด้านสายการบริการด้านการจัดการและการปฏิบัติการลูกค้าบุคคลของกลุ่มลูกค้าบุคคล ในปี พ.ศ. 2556 คุณอภิพันธ์ ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดสายการปฏิบัติการลูกค้าบุคคลทางด้านเทคโนโลยีและกลุ่มปฏิบัติการ และต่อมาเป็นผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2558

 

คุณอภิพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินและบัญชี (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท M.B.A. สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์