คุณอภิพันธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ คุณอภิพันธ์ มีความรู้พื้นฐานหลากหลายครอบคลุมทั้งจากการเป็นผู้สอบบัญชี นักบัญชี Project Manager และผู้อำนวยการด้านการเงินและปฏิบัติการ คุณอภิพันธ์ เคยร่วมงานกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง เป็นเวลา 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2550 และเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการเงิน บริษัท เทสโก้ ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2550–2551 คุณอภิพันธ์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2551 ดูแลงานด้านสายการบริการด้านการจัดการและการปฏิบัติการลูกค้าบุคคลของ กลุ่มลูกค้าบุคคล ในปี พ.ศ. 2556 คุณอภิพันธ์ ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดสายการปฏิบัติ การลูกค้าบุคคลทางด้านเทคโนโลยีและกลุ่มปฏิบัติการ และต่อมาเป็นผู้บริหาร สูงสุดปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2558

 

คุณอภิพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงินและบัญชี (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย High Diploma in Auditing จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโท M.B.A. สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์