ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดรับสมัครเยาวชนทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 13 ชูเยาวชนรุ่นใหม่ “พาไทยทันโลก”

 

 

 

 

 

           ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเวทีสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยทุกช่วงวัย และทุกระดับชั้นการศึกษา ภายใต้แพลตฟอร์มการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่ใฝ่รู้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยเป็นการแข่งขันที่ให้ความรู้ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือทำจริง และประมวลผลการเรียนรู้ พร้อมสอดแทรกความเป็นพลเมืองดี ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ธีมกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปี 13 พาไทยทันโลกที่มีรูปแบบกิจกรรมการแข่งขันเชื่อมโยงเยาวชนไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ รู้จักใช้เทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน

 

            การแข่งขัน “กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปี 13 พาไทยทันโลก” แบ่งออกเป็น 3 ประแภทตามระดับชั้นการศึกษา โดยในปีนี้ได้เพิ่มเวทีโอกาสให้แก่เยาวชนจากสถาบันอาชีวศึกษาด้วย ดังนี้

 

  1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยบูรณาการความรู้ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงบนเฟรมผ้าใบขนาด 2 x 3 เมตร ตามโจทย์และเวลาที่กำหนด ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 4 คน จากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ไม่ซ้ำชั้นปี) รับสมัครถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561
  2. การแข่งขันสื่อผสม “เล่าเรื่องเมืองไทยดังไกลทั่วโลก” ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับ ปวช. มุ่งให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนและประเทศไทย เป็นพลเมืองดีที่เอื้ออาทรต่อชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำและประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการผลิต "สื่อผสม" ที่ไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งงานเขียน คลิปวิดีโอ หนังสั้น ฯลฯ รับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561
  3. การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา หรือระดับ ปวส. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษานำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษาในสถาบันการศึกษามาคิดสร้างสรรค์แผนการดำเนินงานที่เน้นการสร้างผลงานในเชิงนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ วิธีการแก้ปัญหา หรือวิธีการจัดการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนและประเทศไทยอย่างยั่งยืน รับสมัครถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำหรับการแข่งขันประเภทนี้ ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           

            สำหรับ ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง 3 ประเภทจะได้รับรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่า 2 ล้านบาท  สถาบันการศึกษาและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่  www.scbchallenge13.com โดยสามารถ SCAN QR Code ที่อยู่ในภาพ (เปิดรับสมัครทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น)

 

            ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ Facebook : SCB Challenge “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”