ตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP


สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป


    ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (SCC Pre-emptive) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)   คลิก

 

สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป


    ผู้จองซื้อรายย่อย SETTRADE คลิก
    ผู้ถือหุ้นกู้ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาที่ท่านทำการจองซื้อหุ้น
    ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ SCGP / TCP / PPPC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) โทรศัพท์: 02-949-1999