ไทยพาณิชย์ร่วมเชิดชูเกียรติครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ครูที่เป็นมากกว่าครู

 

               ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา โดยได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด รวมถึงการสนับสนุนผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน คือ “ครู” ที่ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ รวมถึงปลูกฝังจริยธรรมอันดีงาม อันเป็นหัวใจสำคัญและเป็นรากฐานให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

               เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้สนับสนุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าจัดพิธีมอบ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและเสี่ยงภัย ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด เป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนเก่งและคนดี ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานกรรมการคัดเลือกรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวให้ข้อคิด และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ครูในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และเสี่ยงภัย และนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ร่วมมอบรางวัลและกองทุนประกันสุขภาพสุขใจแก่ครูดีเด่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ มูลนิธิ พอ.สว.

 

 

 

               ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณามอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี 2562 รุ่นที่ 11 จาก 3 หน่วยงานๆ ละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล ได้แก่ ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จ.เชียงราย นางสาวชนันญา เจนดง ครู คศ.1 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จ.กาญจนบุรี นายอภิรักษ์ สำเร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปุโรง จ.ยะลา ครูสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้แก่ ดาบตำรวจพระนาย ขาวบาง ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (ปางสนุก) จ.กาญจนบุรี ดาบตำรวจหญิงดาริกา ปัญญาเตียม ครูผู้สอน โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 จ.เชียงราย ดาบตำรวจสยาม สุพิทักษ์ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ จ.นราธิวาส ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้แก่ นางสาวประภาพร เพ็ชรวุฒ ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านประไรโหนก จ.กาญจนบุรี นางนิลาวรรณ อินตา ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่จอเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน และนางสาวนันธิดา จันทร์เปล่ง ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านอายิโก๊ะ จ.เชียงราย

 

               ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “หากพิจารณาจากเนื้องานที่ครูทำ สถานที่ที่ครูอยู่ ต้องอดทน เพราะว่าทั้งทุรกันดาร ห่างไกล ไม่สะดวกสบายทั้งการเดินทาง ความเป็นอยู่และยังเสี่ยงภัยทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตรายจากภายนอก คนที่จะทำงานในที่อย่างนี้ ความเป็นอยู่อย่างนี้ได้ แค่กำลังใจก็คงพอ แต่เพื่อให้อยู่ได้อย่างมั่นใจและมั่นคง ควรมีคาถา 4 คำ ซึ่งผมนำมาจากของฝรั่ง ได้แก่ “KASA” ได้แก่ K-Knowledge ต้องมีความรู้ในสิ่งที่จะไปสอน ไม่ต้องแตกฉาน แต่ให้รู้มากกว่านักเรียน เพื่อให้ลูกศิษย์มีความรู้ด้วย A-Attitude ทุกท่านที่มานั่งที่นี้มีทัศนคติที่ดีอยู่แล้ว แต่ท่านต้องทำให้ลูกศิษย์คิดเหมือนท่าน ให้รู้ว่าประเทศชาติอยู่มาได้เพราะมีคนเสียสละ มีจิตอาสา ครูต้องนำทัศนคติจิตอาสา จิตวิญญาณในการทำเพื่อสังคม ประเทศชาติให้แก่ลูกศิษย์ให้ได้ S-Safety ความปลอดภัย ถ้าครูยังหวั่น ไหวด้วยปัญหาครอบครัว สุขภาพ ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ ท่านคงอยู่ด้วยความยากลำบาก ท่านต้องหาทางแก้ไข และให้ความปลอดภัยแก่ลูกศิษย์ด้วย เช่น ปลอดภัยจากความยากจน เพื่อให้เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ตามท่าน และ A-Adaptation โรงเรียนท่านอยู่ห่างไกล ต้องสอนให้ลูกศิษย์รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสังคม เพราะจะทำให้ท่านอยู่รอดและประเทศชาติอยู่รอด”

 

               นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา โดยได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มาโดยตลอด รวมถึงการสนับสนุนผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน คือ ครู ซึ่งเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างสรรค์สังคมที่ดี และการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ธนาคารฯ จึงได้ให้การสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมมอบประกันสุขภาพสุขใจ เพื่อคุ้มครองสุขภาพครูมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติและชื่นชมคุณงามความดีของครูที่ได้รับรางวัล เป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏประจักษ์ชัดต่อครู นักเรียน และสาธารณชนทั่วไป ธนาคารฯ ขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอขอบคุณครูนักพัฒนาที่เสียสละ ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้เป็นแบบอย่างการทำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป”

 

               นางนิลาวรรณ อินตา ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่จอเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “24 ปีที่สอนหนังสือให้ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารบนดอยสูงไม่มีวันใดที่รู้สึกว่าท้อ น้อยคนที่จะได้มีโอกาสอย่างดิฉันที่ได้รับรางวัล ได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท ตอนนี้สอนทั้งหมด 4 หมู่บ้านในระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา มุ่งหวังให้ลูกศิษย์มีความรู้ และรู้จักใช้ชีวิต โดยส่งเสริมให้ชุมชนทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน รางวัลนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเองและครอบครัว เป็นเครื่องเตือนตัวเองว่า เราทำบทบาทหน้าที่อะไรและให้สำนึกถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นครูอยู่เสมอ”

 

               นับได้ว่าคุณครูเจ้าฟ้าทั้ง 9 ท่านได้ทำหน้าที่มากกว่าความเป็น “ครู” นอกจากจะปฏิบัติงานสอนหนังสือในท้องถิ่นที่มีความทุรกันดาร ห่างไกล และเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสและชุมชนด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อดทนและเสียสละเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว ยังเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านและเด็ก ๆ ในชุมชนให้มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มีทักษะอาชีพ ช่วยดูแลยามเจ็บไข้ ขณะเดียวกันต้องประพฤติปฏิบัติ และครองตนเป็นแบบอย่างที่ดี และช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งสมควรได้รับการเผยแพร่คุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างการทำความดีในสังคมต่อไป