ไทยพาณิชย์ร่วมเชิดชูครูดีเด่นในพิธีมอบ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2561

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมสนับสนุนโครงการ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ภายใต้โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เพื่อประกาศเกียรติคุณและชื่นชมครูผู้ซึ่งมีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งตามพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันสุขภาพ “สุขใจ” แก่ครูดีเด่นประจำปี 2561 รุ่นที่ 10 จำนวน 9 ท่าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีคุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมงาน ณ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี