ถาม-ตอบ กรณีลูกค้าสินเชื่อบุคคลและ SSME ขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

1.ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลในครั้งนี้มีอะไรบ้าง?

·  บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ SSME

2. คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ?

·  ลูกค้าผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ SSME ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้า หรือวงเงินต่อบุคคล

·  ลูกค้าที่เป็นกลุ่มหนี้เสียในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยธนาคารจะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้กู้แต่ละกลุ่ม

·  ลูกค้า 1 ท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทุกผลิตภัณฑ์และทุกบัญชีที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ โดยเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกัน

3. ขั้นตอนการสมัครและแจ้งผลเป็นอย่างไร?

·  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 02-7777777 กด 9, SCB EASY App  ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคารที่ท่านสะดวก เมื่อดำเนินการเสร็จจะมี SMS ส่งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ การพิจารณาจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 10 วันทำการ 

4. ระยะเวลาของโครงการช่วยเหลือ?

·  ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 มิถุนายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร)

5. ลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรจากการขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลนี้?

·  บัตรเครดิต :  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน* และปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น

     -   5% ของยอดค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 - 2564
     -   8% ของยอดค่าใช้จ่าย  ในปี พ.ศ. 2565
     -  10% ของยอดค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป

       

·  สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash :พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน*

· สินเชื่อบุคคล Speedy Loan :  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน*  (สำหรับลูกค้าที่ยื่นความประสงค์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป)
 

· สินเชื่อรถยนต์ : พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
 

· สินเชื่อบ้าน :   พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน
 

·  สินเชื่อ SSME : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน และสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

     -  ดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี นาน 2 ปี ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

     -  ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ 


Remark: *
ทั้งนี้ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันนี้จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม

6. เมื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือแล้วลูกค้าต้องจ่ายอย่างไรทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย?

·   บัตรเครดิต/สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash : ตลอดระยะเวลาพักชำระยอดที่ต้องจ่าย ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่มีผลค้างชำระ แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ ลูกค้าต้องชําระยอดขั้นตํ่าหรือยอดเต็มจำนวนที่เคยชําระอยู่ เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ
 

· สินเชื่อบุคคล Speedy Loan/สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อ SSME: ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านเข้าร่วมโครงการ ธนาคารจะให้ลูกค้ามาชำระดอกเบี้ยคงค้างดังกล่าวในภายหลัง
 

·  สินเชื่อรถยนต์ : ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวด เมื่อสิ้นสุดการพักชำระ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

7. ระหว่างการพักชำระหนี้ในโครงการช่วยเหลือนี้ การคิดดอกเบี้ยเป็นอย่างไร?

·  ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างพักชำระหนี้ ระบบจะนำไปพักแยกไว้ เมื่อจบโครงการช่วยเหลือแล้ว ลูกค้าสามารถกลับมาชำระต่อ โดยดอกเบี้ยที่คิดจะคิดจากเงินต้นคงเหลือของลูกค้า (ไม่นำยอดดอกเบี้ยมาคิด)
 

· ยกเว้นสินเชื่อรถยนต์ ที่ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

8. หากสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือแล้ว มีนโยบายปรับดอกเบี้ยขึ้น/ลง จะต้องโดนปรับตามหรือไม่?

·    เนื่องจากโครงการช่วยเหลือนี้เป็นการช่วยเหลือในการพักชำระหนี้ ดังนั้น ระบบยังคิดดอกเบี้ยตามระบุในสัญญาสินเชื่อ กรณีลูกค้าใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และมีประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราดอกเบี้ยของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศ แต่หากลูกค้าใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย

9. สมัครเข้าโครงการเรียบร้อยแล้วสามารถยกเลิกได้หรือไม่?

·   บัตรเครดิต/Speedy Cash : หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้วต่อมาภายหลังมีความสามารถในการชำระ ก็สามารถจ่ายเงินเข้ามาได้ตามปกติ การเข้าโครงการลูกค้าจะได้รับใบแจ้งยอดฯ สรุปยอดตามรอบบิลเป็นปกติ เพียงแต่ไม่ต้องชำระหนี้เข้ามาธนาคารไม่ถือว่าผิดนัดชำระ แต่หากเปลี่ยนใจก็สามารถชำระเงินเข้ามาตามยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดฯ ซึ่งระบบก็จะไปหักลดยอดหนี้ตามปกติ

·   สินเชื่อ Speedy Loan/สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อ SSME : หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้วต่อมาภายหลังมีความสามารถในการชำระ ก็สามารถจ่ายชำระเกินกว่าที่ตกลงไว้ตามโครงการเข้ามาได้ ส่วนที่ชำระเกินระบบจะไปหักลดยอดหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นของลูกค้าตามปกติ

·   สินเชื่อรถยนต์ : ลูกค้าสามารถชำระค่างวดรถยนต์ตามปกติ ระบบจะนำไปหักลดค่างวดตามปกติ

 

10. ถ้าเข้าโครงการแล้วจะสามารถกู้สินเชื่อประเภทอื่นเพิ่มในช่วงพักชำระหนี้ได้หรือไม่และสินเชื่อใหม่ที่กู้เพิ่มสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือได้หรือไม่?

·  ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่ออื่นเพิ่มได้ โดยการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร  เนื่องจากความสามารถในการชำระหนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา ธนาคารอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการอนุมัติ 

 

· ทั้งนี้ สินเชื่อใหม่ที่ลูกค้าสมัครเพิ่มเติมในช่วงการพักชำระหนี้ สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือได้เช่นกัน

 

11. สามารถขอร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลได้กี่ครั้ง?

·    โดยปกติสามารถเข้าร่วมได้ 1 ครั้งต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ แต่หากกรณีที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม จะพิจารณาเป็นรายๆ กรณีไป

 

12. หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่?

·   ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ตามความจำเป็นของลูกค้า โดยธนาคารจะถือว่าโครงการเดิมของลูกค้าจบลงเมื่อเข้ารับสิทธิช่วยเหลือจากโครงการนี้

 

13. หากลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ ต้องทำอย่างไร?

·   หากลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขอรับข้อมูลโครงการช่วยเหลือแล้วไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้