SCB ชวนกันทำดี เพื่อน้องและโรงเรียนของหนู ที่โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ จ.เชียงราย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เพื่อร่วมกันสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากลุ่มธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย คุณศรัณย์ทร ชุติมา รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เข้าร่วมโครงการ SCB ชวนกันทำดี จัดกิจกรรม “เพื่อน้องและโรงเรียนของหนู” ที่โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ จ.เชียงราย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยได้จัดทำและส่งมอบสระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมหลังคา เพื่อช่วยให้น้องๆ มีทักษะในการว่ายน้ำที่ถูกต้อง ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุทางน้ำ และส่งเสริมการออกกำลังกายทางน้ำ พร้อมร่วมกิจกรรรมปลูกพืชผักสวนครัวและมอบก้อนเห็ดสำหรับเพาะเห็ด เพื่อใช้ผลผลิคเป็นอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มอบหนังสือแก่ห้องสมุด มอบทุนการศึกษาโดยใช้งบประมาณส่วนบุคคลให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคุณค่าเงิน เพื่อช่วยปลูกฝังค่านิยมการเก็บออม และสร้างวินัยการใช้จ่ายเงินในอนาคต  โดยน้องๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

 

ทั้งนี้ จิตอาสาธนาคารฯ กลุ่มนี้เคยร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ จ.เชียงราย แล้วเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา โดยได้จัดสร้างโรงเพาะเห็ด จัดทำแปลงผักสวนครัว ทาสีอาคารห้องพยาบาลพร้อมมอบชุดยา ปล่อยพันธุ์ปลานิล มอบสื่อการเรียนรู้ให้ห้องสมุดและสอนคุณค่าเงิน นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง