ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืนให้เป็นปอดสำหรับคนกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง

 

               ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมดำเนินโครงการ Our Khung Bang Kacho ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2561-2566 ในรูปแบบสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 37 องค์กรและชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งถือเป็นพื้นที่ “ปอด” ขนาดใหญ่สำหรับคนกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน มุ่งเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในเขตเมือง ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวทางการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

               เมื่อเร็วๆ นี้ “โครงการ Our Khung BangKachao” ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีคุณเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สู่ความยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และคุณชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมงานจำนวนมาก

 

 

               ในโอกาสนี้ ธนาคารฯ ได้ดำเนินการ Kick off กิจกรรมการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าในพื้นที่ที่ธนาคารฯ รับผิดชอบ ระยะที่ 1 ปี 2562 จำนวน 400 ไร่ โดยมี คุณสัมฤทธิ์ อัมพรทิวาทิพย์ ผู้อำนวยการภาคเครือข่ายสาขากรุงเทพ 2 คุณวิสูตร บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สุรวงษ์ คุณสมนึก ศิริวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายเครือข่าย-ควบคุมสาขา คุณประภาวดี สุขสุมิตร ผู้จัดการเขตพื้นที่รัชดาภิเษก (ท่าพระ) คุณหทัยกาญจน์ ราชกิจ ผู้จัดการเขตพื้นที่เพชรเกษม ธนาคารไทยพาณิชย์ นำพนักงานจิตอาสาชวนกันทำดีเข้าร่วมกิจกรรม 3 ด้านหลัก คือ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว การพัฒนาเยาวชน และการจัดการขยะ ดังนี้
 

  1. พัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยร่วมกับชุมชนตำบลบางกอบัว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสำราญวิทยา จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ถวายความจงรัก” เพื่อปลูกและรักษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างแบบผสมผสาน ในพื้นที่แปลงที่ธนาคารฯ สนับสนุน รวม 280 ต้น เช่น ต้นขี้เหล็ก, ตะเคียน, พะยอม, ประดู่ป่า, กล้วย, มะม่วง เป็นต้น
  2. พัฒนาเยาวชน ผ่านกิจกรรม “พี่ชวนน้องออมก่อนใช้” เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการใช้เงินและการออมเงิน ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมมอบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มุมรักการอ่าน กระเป๋าเป้พร้อมชุดเครื่องเขียน และ กระบอกน้ำรักษ์โลกสำหรับนักเรียน โรงเรียนสำราญวิทยา
  3. จัดการขยะ รณรงค์ลดการสร้างขยะและช่วยกันกำจัดขยะอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน


               ธนาคารฯ พร้อมเดินหน้าดำเนินการตามแผนงาน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกระเจ้าเป็น “ปอด” ของคนกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป