อาสาพาน้องชาวเขาเที่ยวมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ

SCB ชวนกันทำดี พี่อาสาพาน้องชาวเขาเที่ยวมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ

 

เพื่อให้น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการ SCB ชวนกันทำดี พี่อาสาพาน้องเที่ยว ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2561 นี้ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากสำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ รวมจำนวน 30 คน ได้สานต่อโครงการฯ นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมคุณครูจากโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ รวมจำนวน 85 คน ไปทัศนศึกษางาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ปี 2561 เขตภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ (CMECC)

 

น้องๆ ได้เข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและดาราศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ภายในงานมากมาย อาทิ กิจกรรมพลิกขยะสู่ขุมสมบัติ เกษตรยุคใหม่ และธรรมชาติบันดาลใจ รวมทั้งเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม “ขวดรักษ์โลก” ปลูกจิตสำนึกให้น้องๆ ลดปริมาณการใช้และทิ้งขวดพลาสติก โดยมีพี่ๆ จิตอาสาธนาคารทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์หรือพี่เลี้ยงดูแลพาน้องๆ ท่องเที่ยวเรียนรู้ตลอดโปรแกรม 2 วัน ซึ่งออกแบบกิจกรรมให้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ ได้รับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต