สินเชื่อบุคคล Speedy Cash

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19 / Lock Down

โปรแกรมพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

กรณีลูกค้าขอพักเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 10,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี)
 • มียอดชำระขั้นต่ำ 300 บาท

ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน  

ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 2 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องนำเงินมาชำระยอดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3%

 

สินเชื่อบุคคล Speedy Cash (รายการดีจังผ่อนชำระ (IPP) - ขอพักชำระหนี้ 2 เดือน)

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19 / Lock Down

โปรแกรมพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

กรณีลูกค้าขอพักเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ

ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 10,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี)
 • มียอดชำระขั้นต่ำ 300 บาท
 • ยอดผ่อนสินค้าเดือนละ 1,000 บาท (รายการดีจังผ่อนชำระ IPP)

ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 2 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องนำเงินมาชำระดังนี้ (1) ชำระยอดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% และ (2) ชำระยอดผ่อนสินค้าค้างชำระ


สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19 / Lock Down

โปรแกรมพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

กรณีลูกค้าขอพักเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ และจะถูกเฉลี่ยไปชำระตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ค่างวดรายเดือนในอัตรางวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท

ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน  

ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 2 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท


สินเชื่อบ้าน

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19 / Lock Down

โปรแกรมพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

กรณีลูกค้าขอพักเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ และจะถูกเฉลี่ยไปชำระตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ค่างวดรายเดือนในอัตรางวดละ 10,000 บาท
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท

ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน  

ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 2 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 10,000 บาท


สินเชื่อรถยนต์ My Car My Cash

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19 / Lock Down

โปรแกรมพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดที่ตกลงตั้งพักไว้ (2 เดือน) ระบบจะมีการคำนวณดอกเบี้ยในระหว่างที่พักชำระค่างวด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระค่างวดถัดไปตามเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ค่างวดที่พักชำระและ ดอกเบี้ยที่เกิดในระหว่างที่พักชำระ ลูกค้าจะต้องชำระในงวดที่ขยายเวลาสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซื้อ
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทำสัญญาผ่อนชำระ 48 งวด
 • ค่างวดเดือนละ 10,000 บาท

ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน  

ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดระยะเวลา 2 เดือน และในเดือนที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดเท่าเดิมคือจำนวน 10,000 บาท ส่วนค่างวดที่ตั้งพักไว้จะทยอยชำระอีก 2 งวดนับจากค่างวดเดือนสุดท้ายตามสัญญาเช่าซื้อ ส่วนดอกเบี้ยในระหว่างที่พักชำระ ลูกค้าจะต้องชำระในงวดสุดท้ายก่อนปิดบัญชีสินเชื่อ


บัตรเครดิต

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19 / Lock Down

โปรแกรมพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

กรณีลูกค้าขอพักเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือขั้นต่ำ 5% ของยอดที่เรียกเก็บ
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 10,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี)
 • มียอดชำระขั้นต่ำ 500 บาท

ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน  

ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 2 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องนำเงินมาชำระยอดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 5%

 

Credit Card (ผ่อนดีจัง - ขอพักชำระหนี้ 2 เดือน)

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19 / Lock Down

โปรแกรมพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

กรณีลูกค้าขอพักเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือขั้นต่ำ 5% ของยอดที่เรียกเก็บ

ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 10,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี)
 • มียอดชำระขั้นต่ำ 500 บาท
 • ยอดผ่อนสินค้าเดือนละ 1,000 บาท (รายการดีจังผ่อนชำระ IPP)

ลูกค้าได้รับอนุมัติให้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 2 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องนำเงินมาชำระดังนี้ (1) ชำระยอดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 5% และ (2) ชำระยอดผ่อนสินค้าค้างชำระ


SSME

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19 สำหรับกลุ่มลูกค้า SSME

โปรแกรมพักชำระค่างวด 2 เดือน

กรณีลูกค้าขอพักชำระหนี้ 2 เดือน ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติและจะถูกเฉลี่ยไปชำระตามงวดชำระที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคาร 1,000,000 บาท
 • งวดผ่อนชำระปกติอยู่ที่ 13,000 บาท ต่อเดือน (แบ่งเป็น เงินต้น 5,500 บาท, ดอกเบี้ย 7,500 บาท)

ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระค่างวด 2 เดือน

ดังนั้น  เดือนที่ 1 จนถึงเดือนที่ 2 ลูกค้าไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยและเดือนที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดในอัตราปกติจำนวน 13,000 บาท

 

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19 สำหรับกลุ่มลูกค้า SSME

โปรแกรมปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

กรณีลูกค้าขอปรับลดค่างวดลง ลูกค้าจะชำระค่างวดตามอัตราที่ปรับลดและตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อครบระยะเวลาตามโปรแกรมที่ได้รับ ลูกค้าต้องชำระค่างวดในอัตราปกติ
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคาร 1,000,000 บาท
 • งวดผ่อนชำระปกติอยู่ที่ 13,000 บาท ต่อเดือน (แบ่งเป็น เงินต้น 5,500 บาท, ดอกเบี้ย 7,500 บาท)

ลูกค้าเข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อน

ค่างวดเดือนที่ 1-24 : ลูกค้าได้รับอนุมัติปรับลดค่างวดลงเหลือ งวดละ 5,000 บาท
ค่างวดเดือนที่ 25-36 : ลูกค้าได้รับอนุมัติปรับลดค่างวดลงเหลือ งวดละ 9,000 บาท
ค่างวด ตั้งแต่เดือนที่ 37 เป็นต้นไป ลูกค้าชำระค่างวดตามปกติ งวดละ 13,000 บาท และขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

 

 

หมายเหตุ

การปรับลดค่างวดข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ทางธนาคารจะคำนวณค่างวดที่ปรับลดเป็นรายเคสตามความสามารถผ่อนชำระของลูกค้า และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด