ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล จัดกิจกรรมมุ่งสร้างระบบอาหารที่สมดุลอย่างยั่งยืน

 

          เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้พนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัยและเข้าใจในเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสามพรานโมเดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม Design My Plate ภายใต้โครงการเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการบริโภคผักผลไม้ 400 กรัม/ วันของ สสส. โดยนำพนักงานธนาคารร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

          กิจกรรม Design My Plate ในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้การบริโภคผักและผลไม้ ผ่านกิจกรรม “21วัน มหัศจรรย์ผักผลไม้” ซึ่งมีทั้ง workshop และเสวนาที่น่าสนใจ เรื่อง “สู่ชีวิตใหม่ ด้วยการกินผักผลไม้” เพื่อให้คนทำงานเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการกินผักผลไม้ และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมตะลุย “ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม” สวนเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ของสามพราน ริเวอร์ไซด์ สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จริง สนุกกับ workshop 4 ฐานกิจกรรม ทั้งทำปุ๋ย ปรุงดิน ทดลองปลูก เพาะชำกล้าไม้ห่อฝรั่ง รวมถึงดำนา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้พนักงานธนาคารให้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดรู้ รู้จักเลือก และบริโภคอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยพนักงานได้เพลิดเพลินกับทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ พนักงานธนาคารกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผัก 400 กรัม อย่างต่อเนื่องอีก 21 วัน เพื่อให้เห็นผลในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น

          ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค มุ่งสร้างระบบอาหารที่สมดุลอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นด้วยการเปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารในการจัดตลาดสุขใจสัญจรเป็นประจำทุกเดือนมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้พนักงานได้เข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น และซื้อตรงจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย