"คืนรถจบหนี้" กับ SCB

 

 

 

เงื่อนไขการสมัคร
 

 1. เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือสินเชื่อรถคือเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
 2. มีการผ่อนชำระค่างวดมาไม่น้อยกว่า 18 งวด
 3. รถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี
 4. มีการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีเป็นปกติ
 5. ไม่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีทางกฎหมาย


ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการ และนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการนำทรัพย์สินมาคืน ในกรณีรถยนต์ที่ส่งมอบไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือมีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกจากทรัพย์สิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการอนุมัติ ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารที่ต้องใช้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 3. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
 4. สำเนาพรบ.รถยนต์ (ที่ไม่หมดอายุ)
 5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่ได้มาด้วยตัวเอง

 

ลูกค้านิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 3. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
 4. สำเนาพรบ.รถยนต์ (ที่ไม่หมดอายุ)
 5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่ได้มาด้วยตัวเอง
 6. สำเนาหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนาม และประทับตราบริษัท โดยผู้มีอำนาจลงนาม
 7. หนังสือส่งมอบทรัพย์คืน โดยผู้มีอำนาจจะเป็นคนลงนาม

 

หมายหตุ : เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งก่อนวันรับรถ