ธนาคารไทยพาณิชย์รวมพลังบอกเลิกถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้แล้วทิ้ง ในโครงการ “รักษ์ต้องเลิก”

 

             ชาวไทยพาณิชย์รวมพลังบอกเลิกถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้แล้วทิ้ง ในโครงการ “รักษ์ต้องเลิก” หลังจากเฟสแรกประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะขวดพลาสติกได้ถึง 80% ไปแล้ว

             ธนาคารฯ เดินหน้าผลักดันการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตร่วมโลก โดยมีการรณรงค์ รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้พนักงานธนาคารฯ สองหมื่นกว่าคนให้เห็นถึงความสำคัญ เปลี่ยนพฤติกรรม และลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลโลกนี้ให้น่าอยู่ เริ่มจากเรื่องใกล้ ๆ ตัว ด้วยการมุ่งเน้นการลดหรือเลิกใช้วัสดุที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศโดยรวม เพราะการลดหรือเลิกใช้เป็นการตัดวงจรตั้งแต่ต้นเหตุ

             สำหรับในปี 2563 นี้ โครงการ “รักษ์ต้องเลิก” มีเป้าหมายลดขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในอาคารสำนักงาน โดยมีแผนงานรณรงค์ให้พนักงาน งดรับ งดใช้ ภาชนะพลาสติก 5 ประเภทหลัก ได้แก่ ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงหิ้วพลาสติก และโฟม โดยโครงการรณรงค์จะเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เริ่มจากอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้เป็นเขตปลอดขยะพลาสติกโดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น

             ภายใต้ความเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นได้หากเราช่วยกันทำ เพื่อสร้างให้ก้าวเล็ก ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นแรงกระเพื่อมที่สำคัญ ซึ่งนอกจากจะเพื่อตัวเราเองแล้ว ยังเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่โลก มิใช่แค่เพื่อวันนี้ แต่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกหลานเราต่อไปในอนาคต