ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดูแลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ด้วยกระบวนการพัฒนาต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

 

            หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อเมื่อปี 2548-2550 ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อให้ราษฎรมีที่ดินทำกิน ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จย่าเรื่อง “ปลูกป่า ปลูกคน” ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ นำมาสู่ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบน้ำที่ตำบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ปี 2561-2563) มุ่งบริหารจัดการต้นน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างฝายเกษตรและฝายอนุรักษ์ โดยปัจจุบันสร้างฝายเกษตรไปแล้ว 44 ฝาย และฝายอนุรักษ์ 2,700 ฝาย (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562) เมื่อสร้างครบตามเป้าหมายรวมฝายเกษตร 64 ฝาย และฝายอนุรักษ์ 4,300 ฝายในปี 2563 นี้ จะมีชุมชนรวม 25 หมู่บ้าน 408 ครัวเรือน 2,032 คน ได้รับประโยชน์ ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาระบบน้ำ ธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนและคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ จึงร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงทำงานต่อยอดในการช่วยเหลือชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กๆ เพื่อบูรณาการแก้ไขเรื่องความยากจนและบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ชุมชนมีอนาคตที่มั่นคงและเข้มแข็ง จึงนับเป็นการใช้กระบวนการพัฒนาในรูปแบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

 

 

 

            โครงการพัฒนาการศึกษาเยาวชนและคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาช่วงปลายน้ำนั้น ตลอดปี 2562 ธนาคารร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินโครงการพัฒนา ดังนี้

 

  1. โครงการพัฒนาน้ำดื่มสะอาด 39 โรงเรียน จัดทำระบบเครื่องกรองน้ำใหม่ให้เด็กๆ ได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัย โดยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายในการตรวจสอบสภาพน้ำ จัดทำคู่มือและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงเรียนในการบำรุงรักษาระบบเครื่องกรองน้ำให้ใช้ได้ตามมาตรฐานต่อไป ตลอดจนมอบขวดใส่น้ำดื่มให้เด็กๆ มีภาชนะสะอาดไว้ใช้ด้วย พร้อมปรับปรุงระบบประปาและไฟฟ้าของทั้ง 39 โรงเรียนให้ใช้งานได้ดี 

  2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขฤทัยและบ้านพักครู รร. ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 เพื่อให้เด็กๆ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเท และยกระดับคุณภาพชีวิตครูให้สามารถปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

  3. โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน ที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการพัฒนาระบบน้ำฯ ยังไม่มีสถานที่ดูแลเด็กเล็กในขณะพ่อแม่ต้องออกไปทำงาน ธนาคารจึงร่วมจัดสร้างศูนย์แห่งนี้ให้เป็นสถานที่เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาของเด็กระดับปฐมวัย โดยรองรับเด็กก่อนวัยเรียนได้จำนวน 100 คน

 

           นอกจากนี้ คณะพนักงานจิตอาสาธนาคารยังได้ลงพื้นที่ สอนการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่คนในชุมชน ชวนเลิกเหล้า ประหยัดและเก็บออมเพื่อครอบครัว พร้อมช่วยชุมชนสร้างฝาย และจัดกิจกรรม SCB ชวนกันทำดี พี่ชวนน้องออมก่อนใช้ ให้ความรู้เรื่องการออมเงินแก่เด็กๆ ในชุมชน โดยโครงการทั้งหมดในทุกกระบวนการพัฒนาดังกล่าวมุ่งหวังแก้ไขปัญหาความยากจนและการทำกินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ รักษาน้ำให้ชุมชนมีใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปี สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน