ไทยพาณิชย์ประกาศจ่ายปันผลประจำปี 2563 หุ้นละ 2.30 บาท

 

           ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

           การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,818 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 28.1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่ธนาคารสามารถจ่ายได้ตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.1236/2563 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของปี 2563 และต้องไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ด้วย ทั้งนี้ ให้คำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

           อนึ่ง ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นจำนวน 6.25 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,245 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 28.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือร้อยละ 52.5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

 

 

ตารางแนบ: 

 

 

ปี 2563
(ที่เสนอ)

ปี 2562
 

ปี 2561
 

1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

     
1.1  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 27,775 75,450 33,475

1.2  งบการเงินรวม

27,218 40,436 40,068
2. เงินปันผลประจำปีสำหรับหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ 
    (บาทต่อหุ้น)
2.30

6.25*

5.50

3. รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)

7,818

21,245

18,696

4. อัตราการจ่ายเงินปันผล

4.1 ร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงิน
      เฉพาะธนาคาร
4.2 ร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

 

28.1

28.7

 

28.1*

52.5*

 

55.8

46.7

 

หมายเหตุ:  * รวมเงินปันผลพิเศษจำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น