ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

 

           ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  โดยสนับสนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง ดังนี้

 

สินเชื่อ (Loan)

 

  • พักชำระเงินต้น (Grace Period) ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี
  • ขยายระยะเวลาวงเงินกู้ ไม่เกิน 1 ปี 

 

เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)

 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

  • ขยายระยะเวลาสินเชื่อ สูงสุด 6 เดือน

 

สินเชื่อเพื่อการขายหรือการส่งออก (Packing Credit)

  • ขยายระยะเวลาสินเชื่อ สูงสุด 6 เดือน
  • กรณีชำระสินเชื่อเป็นเงินบาทและไม่ติดเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถขอผ่อนปรนระยะเวลารายงานเงินตราต่างประเทศได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาสินเชื่อ

 

สินเชื่อทรัสต์รีซีทเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt)

  • ขยายระยะเวลาสินเชื่อ สูงสุด 6 เดือน

 

อัตราแลกเปลี่ยน (วงเงิน Forward)

  • ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม (Historical Rate Rollover) ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับสินเชื่อ Packing Credit และสินเชื่อ Trust Receipt ที่ขยายเวลาออกไป

 

 

           ธนาคารพร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยท่านสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563  ทั้งนี้ การใช้สิทธิพักชำระเงินต้นและสิทธิการช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนรวมแล้วต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

 

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 0 2722 2222