ถาม-ตอบ กรณีลูกค้า SMEs ขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

1) SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ (ที่ธปท.ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2563) จะต้องทำอย่างไร

·  ธนาคารจะพิจารณาตามเกณฑ์ของ ธปท. และเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด2) SME ที่สนใจโครงการพักชำระหนี้ จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จะต้องมีสินเชื่ออยู่กับธนาคารอยู่แล้วใช่หรือไม่

·  ลูกค้าเอสเอ็มอีมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาททุกรายจะได้รับการพักชำระหนี้ 6 เดือนโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคาร เริ่มมีผลเมื่อ พรก. มีผลบังคับใช้ 

3) SME ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะไม่เสียประวัติการชำระหนี้ ใช่หรือไม่

·  ใช่ ในช่วงพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนี้ ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต

4) ระหว่างการพักชำระหนี้ ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามปกติหรือไม่ และจะกำหนดให้ลูกค้าจ่ายเมื่อไหร่

·  ยังคงคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือตามปกติ 

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธปท.กำหนด โดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

 

5) เงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ Soft Loan เป็นอย่างไร

·   ธนาคารจะพิจารณาบนเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบกับเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อปกติของธนาคารโดยพิจารณาถึงประวัติการชำระเงินและความสามารถในการชำระเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐาน

 

 

ุ6) SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Soft Loan อัตราดอกเบี้ย 2% โดยไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก (ที่ธปท.ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2563) จะต้องทำอย่างไร

·   ติดต่อผ่านช่องทาง Call Center 02-722-2222  หรือ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

 

 

7) ถ้าสนใจจะสมัคร สามารถกู้ได้เพิ่มได้อีกเท่าไหร่

· กู้เพิ่มได้ไม่เกิน 20%  ของยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

8) SME ที่สนใจ จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จะต้องมีสินเชื่ออยู่กับธนาคารอยู่แล้วใข่หรือไม่

·   SMEs ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศและ มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือ ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (ยังไม่เป็น NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

·   มาตรการนี้ไม่ครอบคลุมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET และ  MAI)  โดยวงเงินที่ SMEs แต่ละรายสามารถขอกู้ได้จะไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

9) เงินกู้ Soft Loan ก้อนนี้ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แล้วต้องชำระเงินต้นใน 6 เดือนแรกไหม

·   เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธปท.กำหนด โดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

10) ระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้ Soft Loan จะกำหนดให้คืนภายใน 2 ปีหรือไม่ หรือสามารถกำหนดยาวกว่านั้นได้หรือไม่

· คืนภายใน 2 ปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธปท.กำหนดโดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

11) หากมีสมัคร GSB Softloan (ของธนาคารออมสินไปก่อนหน้าแล้ว) สามารถสมัคร Softloan ก้อนนี้ได้อีกไหม

·   เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธปท.กำหนด โดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

หมายเหตุ :

เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ Soft Loan จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ธนาคารจะเร่งแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบโดยเร็วที่สุด